Регламент ради
опубліковано 29 травня 2020 року о 12:24

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням міської ради

від 11.12.2020 №12

зі змінами, внесеними рішенням

від 30.04.2021 №309

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

Стаття 1. Новомосковська міська рада.

1. Новомосковська міська рада (далі – рада) – представницький орган місцевого самоврядування, який наділений правом представляти інтереси територіальної громади, приймати від її імені рішення та здійснювати в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими нормативно-правовими актами та цим Регламентом.

2. Рада є юридичною особою, має власну печатку, рахунки в банках, символіку, може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав, бути позивачем і відповідачем у суді та мати всі інші притаманні юридичній особі ознаки.

3. Рада здійснює право суб’єкта комунальної власності від імені та в інтересах територіальної громади міста.

4. Регламент ради (далі – Регламент) встановлює порядок діяльності ради, скликання сесій ради, підготовки і розгляду питань, прийняття рішень ради та інших процедурних питань, порядок роботи сесії ради, порядок проведення пленарних засідань ради, порядок затвердження структури виконавчих та інших органів ради, порядок їх формування, обрання та затвердження посадових осіб ради, порядок формування та організації роботи постійних комісій, тимчасових контрольних комісій та інших органів ради, порядок участі депутатських фракцій і груп у роботі та інші процедури, які випливають з повноважень ради, встановлених Конституцією і законами України.

5. Загальний склад ради встановлюється відповідно до Виборчого кодексу України.

6. За напрямком діяльності ради працюють постійні депутатські комісії ради, діяльність яких регулюється Положенням про постійні комісії ради.

7. Дотримання Регламенту є обов'язковим для всіх депутатів ради, міського голови, секретаря ради, виконавчих органів ради, депутатських груп і фракцій.

8. Рада приймає окреме рішення щодо ведення діловодства радою та її виконавчими органами згідно з чинним законодавством.

9. У випадку впровадження системи електронного документообігу у раді та її органах застосовується порядок візування та передачі документів, передбачений Порядком електронного документообігу.

Стаття 2. Місце проведення та мова ведення засідань ради.

1. Час та місце проведення пленарних засідань ради та її органів визначаються Регламентом. Як правило, засідання ради та її органів проводяться в приміщенні ради. У порядку, визначеному Регламентом, в окремих випадках може бути визначене інше місце проведення засідань.

2. Мова засідань ради, її органів, мова виступів, актів, документації визначається Законом України «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Проекти рішень формулюються виключно українською мовою.

Стаття 3. Відкритість і гласність роботи ради.

1. Пленарні засідання ради, засідання постійних комісій, а також тимчасових контрольних та інших комісій ради, є відкритими і гласними.

2. Відкритість засідань реалізується шляхом висвітлення їх на офіційному сайті міської ради, у засобах масової інформації, а також присутності запрошених осіб, почесних гостей і членів територіальної громади міста Новомосковська у встановленому цим Регламентом порядку.

3. Члени територіальної громади, інші особи можуть бути присутніми за реєстрацією, що проводиться безпосередньо перед початком засідання за пред’явленням документа, що посвідчує особу.

4. Гласність у роботі ради забезпечується шляхом проведення громадянами України та представниками засобів масової інформації фото-
і кінозйомки, відео-, звукозапису, а також відео- та аудіотрансляції засідань ради та її органів через Інтернет, радіо, телебачення тощо.

5. Гласність діяльності ради також забезпечується через офіційне оприлюднення проектів рішень, пояснювальних записок та довідкових матеріалів до проектів рішень, поправок та пропозицій до них, а також висновків і рекомендацій постійних комісій, звітів тимчасових контрольних комісій шляхом обов’язкового оприлюднення на офіційному веб-сайті ради в порядку, визначеному цим Регламентом.

6. Проєкти рішень, що готуються до розгляду радою, оприлюднюються посадовою особою, на яку покладено такі обов’язки – на офіційному вебсайті ради не пізніше як за 10 робочих днів до дати їх розгляду, крім випадків, коли законодавством України передбачені більш стислі строки розгляду та прийняття рішень з окремих питань (у такому випадку проекти рішень оприлюднюються не пізніше як за 3 робочі дні до дати їх розгляду на сесії ради). Для цього автор проєкту рішення надає відповідній посадовій особі: примірник проекту рішення з додатками, підписаний автором цього проєкту та погоджений з юристом відділу правового забезпечення, профільним заступником міського голови, керуючим справами та секретарем міської ради; два письмові примірники проєкту рішення з додатками; електронний примірник проєкту рішення з додатками. При отриманні зазначеного пакету документів посадова особа один примірник проєкту рішення залишає, а на іншому примірнику ставить відмітки про прийняття проєкту рішення і повертає автору. Отримані проєкти рішень реєструються цією посадовою особою та публікуються на офіційному вебсайті ради протягом 3 робочих днів.  

7. Регламент Новомосковської міської ради VІІІ скликання» викласти в наступній редакції: : «Проєкти рішень ради із внесеними змінами та доповненнями публікуються на офіційному вебсайті ради із зазначенням дати оновлення інформації та автора правок. Для цього автор проєкту змін та доповнень надає відповідній посадовій особі: примірник проекту рішення зі змінами та доповненнями, підписаний автором цього проєкту та погоджений з юристом відділу правового забезпечення, профільним заступником міського голови, керуючим справами та секретарем міської ради; два письмові примірники проєкту рішення зі змінами та доповненнями; електронний примірник проєкту рішення зі змінами та доповненнями. При отриманні зазначеного пакету документів посадова особа один примірник проєкту рішення зі змінами та доповненнями залишає, а на іншому примірнику ставить відмітки про прийняття проєкту рішення і повертає автору. Отримані проєкти рішень реєструються відповідною посадовою особою та публікуються на офіційному веб-сайті ради протягом 3 робочих днів.

8. Рішення, прийняті радою, протоколи пленарних засідань ради та додатки до них, результати реєстрації та поіменні результати голосувань депутатів публікуються на офіційному вебсайті ради у строк, визначений законодавством.

9. Відповідальність за достовірність наданої для оприлюднення інформації покладається на автора рішення.

10. Рішення ради, які містять інформацію з обмеженим доступом, підлягають оприлюдненню з урахуванням обмежень, установлених законом.

11. Місця для депутатів відводяться в залі під час засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на засіданні ради, і не можуть бути зайняті іншими особами.

12. Відкритість та гласність у діяльності ради забезпечується також через стабільне і прогнозоване ефективне функціонування офіційного веб-сайту ради, наповнення та порядок адміністрування якого визначаються Положенням, яке затверджується радою.

13. На пленарні засідання сесії ради та засідання її органів можуть запрошуватися гості та службові особи.

14. Рада процедурним рішенням може вимагати присутності на засіданні будь-якої службової особи місцевого самоврядування.

15. Комісія ради може запросити службовців, експертів, фахівців на засідання ради, на яких розглядаються питання, що опрацьовуються цією комісією або стосуються предмета діяльності. Службовці органів місцевого самоврядування, депутати або автор проекту рішення зобов’язані за запрошенням комісії з’являтись на засідання ради.

16. На вимогу ради, постійних комісій ради, тимчасових контрольних комісій ради, міського голови, службових осіб виконавчих органів ради керівники розташованих або зареєстрованих на території міста підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, зобов’язані прибути на засідання ради або її органів для надання інформації з питань, віднесених до відання ради та її органів, відповідей на запити депутатів.

17. Головуючий на засіданні повідомляє депутатів про осіб, присутніх на засіданні за офіційним запрошенням.

18. Особи, присутні на засіданнях ради та її органів, зобов’язані додержуватись громадського порядку та утримуватись від дій, що заважають роботі ради та її органів, зокрема висловлювань.

Стаття 4. Установлення Державного прапора України та прапора міста Новомосковська

1. На будинку ради встановлено постійно піднятий Державний прапор України.

2. На час пленарних засідань ради у сесійному залі чи в іншому місці, де проводиться засідання встановлюються Державний прапор України та прапор міста Новомосковська. Вигляд та порядок використання прапора громади може встановлюватись Статутом територіальної громади.

II. ДЕПУТАТИ. ДЕПУТАТСЬКІ ФРАКЦІЇ ТА ГРУПИ.

Стаття 5. Початок і строк повноважень депутата ради.

1. Депутат ради набуває своїх повноважень у результаті обрання його в раду відповідно до чинного законодавства.

2. Повноваження депутата ради починаються з дня відкриття першої сесії ради з моменту офіційного оголошення підсумків виборів міською виборчою комісією та складання присяги і закінчуються в день відкриття першої сесії ради нового скликання, крім передбачених законом випадків дострокового припинення повноважень депутата ради або ради.

3. Повноваження депутатів, порядок організації і гарантії депутатської діяльності визначаються чинним законодавством України.

Стаття 6. Права та обов'язки депутата.

1. Депутат ради наділений усією повнотою прав і повноважень, що забезпечують його активну участь у діяльності ради, утворених нею органів, депутатських груп та фракцій, несе відповідальність перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення.

2. Депутат ради має право:

а) обирати і бути обраним до органів ради;

б) офіційно представляти виборців у раді та її органах;

в) пропонувати питання до розгляду їх радою та її органами;

г) вносити пропозиції та зауваження до Порядку денного сесії ради, порядку обговорюваних питань та їх суті;

д) вносити на розгляд ради та її органів пропозиції з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю;

е) вносити на розгляд ради та її органів проекти рішень з питань, що належать до їх відання, поправки до них;

ж) висловлюватися щодо персонального складу утворюваних радою органів і кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються радою;

з) порушувати питання про недовіру міському голові, розпуск органів, утворених радою, та звільнення посадових осіб місцевого самоврядування;

и) брати участь у дебатах, звертатися із запитами, ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, головуючому на засіданні;

к) вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні сесії ради звіту чи інформації будь-якого органу або посадової особи, підзвітних чи підконтрольних раді, а також з питань, що входять до компетенції ради, інших органів та посадових осіб, що розташовані або діють на її території;

л) порушувати в раді та її органах питання про необхідність перевірки роботи підзвітних та підконтрольних раді органів, підприємств, установ, організацій;

м) виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування, давати довідки;

н) оголошувати на засіданні ради та її органів тексти звернень, заяв, пропозицій громадян або їх об’єднань, якщо вони мають суспільне значення;

о) об’єднуватися з іншими депутатами ради в депутатські групи, фракції, які діють відповідно до Регламенту ради.

3. Депутат ради має право на депутатське звернення, яким є викладена в письмовій формі вимога депутата ради з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю, до міського голови, міських органів виконавчої влади, ради, її органів і посадових осіб, а також керівників правоохоронних і контролюючих органів, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, розташованих на території міста, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз'яснення з питань, віднесених до їх компетенції. Зазначені органи і посадові особи зобов'язані в 10-денний строк розглянути порушене депутатом ради питання і дати йому відповідь, а в разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки дати йому відповідь не пізніше ніж у місячний строк.

4. Депутат ради має право на невідкладний прийом посадовими особами міських органів виконавчої влади, ради, керівниками підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, розташованих на території міста, з питань депутатської діяльності.

5. Посадові особи виконавчих органів ради на звернення депутата ради надають йому довідкові матеріали та іншу інформацію, необхідну для здійснення ним депутатських повноважень.

6. Як представник інтересів територіальної громади міста, депутат ради виконує свої обов'язки відповідно до ст. 10 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад". Не рідше одного разу на місяць депутат здійснює прийом виборців. Звернення, заяви, скарги та пропозиції, які надійшли від громадян, депутат розглядає у визначені законодавством терміни та вживає необхідних заходів щодо забезпечення їх оперативного вирішення, користуючись наданими законодавством правами.

7. Депутат ради на пленарному засіданні зобов’язаний:

а) реєструватися на кожному засіданні та брати участь у пленарному засіданні ради та засіданнях постійних комісій;

б) дотримуватися Регламенту та Порядку денного, виконувати правомірні вимоги головуючого на засіданні;

в) не використовувати у виступі або питанні грубих, образливих висловлювань, таких, що наносять шкоду честі та гідності громадян, не закликати до незаконних дій, не використовувати свідомо недостовірну інформацію, не допускати необґрунтованих звинувачень на адресу будь-кого з присутніх.

8. Депутати ради звільняються від виконання виробничих або службових обов'язків на час сесій (пленарних засідань сесії ради); засідань комісій, робочих груп, утворених радою, виконавчого комітету ради; нарад, які проводить міський голова, секретар ради, заступники міського голови, нарад у виконавчих органах, комунальних підприємствах ради, у яких вони беруть участь. Підставою для звільнення є в кожному випадку документ установленого зразка за підписом секретаря ради.

9. Депутати ради можуть бути відряджені за межі міста, у тому числі за кордон, на встановлений строк для участі в семінарах, конференціях, вивчення досвіду роботи місцевого самоврядування, у тому числі у складі делегацій, а також для здійснення іншої діяльності, пов'язаної з реалізацією повноважень ради, її органів і депутатів.

Стаття 7. Помічники-консультанти депутата ради.

1. Депутат ради може мати до п'яти помічників-консультантів, які працюють на громадських засадах.

2. Помічники-консультанти депутата ради можуть безперешкодно відвідувати засідання ради та її органів. Рада та її виконавчі органи зобов’язані сприяти помічнику-консультанту у виконанні депутатських доручень.

3. Права, обов’язки та умови діяльності, порядок реєстрації помічників-консультантів депутата ради визначаються Положенням, яке затверджується радою.

Стаття 8. Депутатські фракції.

1. Депутатські фракції ради формуються на основі партійного членства депутатами ради, які були обрані від політичної партії. Депутат ради може входити до складу лише однієї депутатської фракції.

2. Депутатська фракція створюється на установчому засіданні членів фракції, беручи за основу партійну назву та символіку. Депутатська фракція складається не менш як з трьох депутатів ради.

3. Діяльність депутатської фракції припиняється:

а) у випадку виходу (вибуття) з неї усіх депутатів, що входили до складу фракції;

б) у випадку прийняття депутатською фракцією рішення про припинення діяльності;

в) після закінчення строку повноважень ради відповідного скликання;

г) в інших випадках, установлених законом.

Стаття 9. Депутатські групи.

1. Депутати можуть об’єднуватись у депутатські групи для спільної роботи щодо здійснення депутатських повноважень, за спільністю проблем, які вони вирішують, або іншими ознаками. Членство депутата ради в депутатських групах не звільняє його від персональної відповідальності за здійснення своїх депутатських повноважень. Депутатська група складається не менше як з п’яти депутатів ради.

2. Депутатська група створюється на установчому засіданні членів групи. Група повинна мати свою назву. Депутатська група може мати свою символіку.

3. Діяльність депутатської групи припиняється:

а) у разі вибуття окремих депутатів місцевої ради, внаслідок чого її чисельність стає меншою, ніж встановлено частиною першою цієї статті;

б) у разі прийняття депутатами місцевої ради, які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської групи;

в) після закінчення строку, на який депутати місцевої ради об'єдналися в депутатську групу, або строку повноважень ради відповідного скликання.

Стаття 10. Порядок утворення та припинення діяльності депутатських фракцій та груп, входу та виходу депутатів зі складу фракцій та груп.

1. Про утворення депутатської фракції (групи) головуючому подається відповідна заява, в якій зазначається повний поіменний склад депутатської фракції (групи), посади членів депутатської фракції (групи) та містяться підписи усіх членів депутатської фракції (групи).

2. Про вступ або вихід із депутатської фракції (групи) головуючому подається особиста заява депутата. Про виключення депутата зі складу депутатської фракції (групи) подається заява за підписом уповноваженого на це фракцією (групою) депутата, що підтверджується протоколом (витягом з протоколу) засідання депутатської фракції (групи).

3. Головуючий на найближчому пленарному засіданні оголошує про утворення або припинення діяльності депутатських фракцій (груп) та про зміни в їхньому складі на основі заяв, які надійшли на момент початку засідання.

Стаття 11. Права депутатських фракцій та груп.

1. Депутатські фракції та групи мають право:

а) на пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях ради;

б) попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада;

в) на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії ради;

г) об'єднувати зусилля з іншими групами, фракціями для створення більшості в раді чи опозиції;

д) розміщувати символіку своєї депутатської фракції (групи) на робочому місці депутатів, що входять до її складу;

е) здійснювати інші права, передбачені законами України.

2. Депутатські фракції та групи мають права, передбачені чинним законодавством, у тому числі на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання Порядку денного.

Стаття 12. Організація діяльності депутатських фракцій та груп

1. Депутатська фракція (група) самостійно затверджує порядок організації своєї роботи, положення, веде протоколи засідань, тощо. Депутатські фракції (групи) можуть проводити закриті засідання за власним рішенням.

ІІІ. ОРГАНИ РАДИ

Стаття 13. Постійні комісії ради.

1. Рада утворює постійні комісії у кількості та функціональному напрямку відповідно до рішення ради. Профільною постійною комісією по проекту рішення є комісія, до функціонального напрямку якої віднесено розгляд питання, що ставиться у рішенні. Функціональні напрямки комісії визначаються їх назвою та конкретизуються у Положенні про постійні комісії ради. Постійні комісії ради утворюються з метою надання пропозицій, висновків, рекомендацій, підготовки проектів рішень ради, контролю за діяльністю виконавчих органів.

2. Постійні комісії ради є постійними органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її компетенції, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.

3. Розподіл посад голів у конкретних постійних комісіях здійснюється за рішенням ради. Також рада визначає та затверджує, на яких членів комісії покладаються функції заступника голови та секретаря комісії.

4. Формою роботи постійної комісії є засідання. Рішення постійної комісії приймається на її засіданні більшістю голосів від загального складу депутатів, які входять до складу постійної комісії. Постійна комісія для вивчення певного питання або організації роботи комісії може надати права депутатам, які входять до складу постійної комісії.

5. Перелік рішень виконавчого комітету надсилається всім постійним комісіям для ознайомлення. На вимогу профільної постійної комісії також надається можливість ознайомитись з оригіналом рішення виконавчого комітету з документами, які обґрунтовують прийняття такого рішення. Ознайомлення відбувається у приміщенні, в якому зберігаються оригінали рішень.

6. Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження радою, готують висновки з цих питань.

7. Профільні постійні комісії ради з питань, віднесених до їх компетенції, попередньо розглядають, готують висновки щодо кандидатур осіб, які призначаються на посади керівників комунальних підприємств та комунальних закладів ради та керівників підприємств, в яких є частка ради. Висновки постійних комісій обов’язково беруться до уваги при призначенні на вищезазначені посади міським головою.

8. Постійні комісії ради є підзвітними та відповідальними перед радою.

9. За рішенням ради можуть створюватись інші комісії у порядку, визначеному чинним законодавством України.

10. Новомосковською міської радою визначається відповідальна комісія що розглядає питання реалізації державної регуляторної політики. Кожен проєкт регуляторного акта, що внесений на розгляд до міської ради, подається відповідальним структурним підрозділом виконавчого комітету до відповідальної постійної комісії, уповноваженої на здійснення державної регуляторної політики, для вивчення та надання висновків про відповідність проєкту регуляторного акту вимогам статей 4 та 8 цього Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Відповідальна постійна комісія забезпечує протягом 10 робочих днів підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу внесеного проєкту регуляторного акта, який разом з цим проєктом та підписаним розробником аналізом регуляторного впливу подається до уповноваженого органу для підготовки у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку пропозицій щодо удосконалення проєкту відповідно до принципів державної регуляторної політики.

Експертний висновок відповідальної постійної комісії готується на підставі аналізу регуляторного впливу, яким проєкт регуляторного акта супроводжувався.

При представленні на засіданні сесії міської ради проєкту регуляторного акта голова відповідальної постійної комісії доповідає висновки цієї постійної комісії про відповідність проєкту регуляторного акту вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»., а також пропозиції уповноваженого органу разом з рішенням постійної комісії щодо їх врахування

Стаття 14. Тимчасові контрольні комісії ради та робочі групи.

1. Рада може створити з числа депутатів ради тимчасові контрольні комісії, що є органами ради, для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, віднесених до повноважень місцевого самоврядування

2. У рішенні про утворення тимчасової контрольної комісії рада визначає:

а) назву тимчасової контрольної комісії;

б) завдання, мету і коло питань, для контролю з яких тимчасова контрольна комісія створюється;

в) кількісний і персональний склад тимчасової контрольної комісії, голову тимчасової контрольної комісії;

г) строк діяльності тимчасової контрольної комісії (на заздалегідь визначений час або на час виконання відповідної роботи);

д) термін звіту тимчасової контрольної комісії про виконану роботу, який не перевищує 6 місяців з дня створення тимчасової контрольної комісії;

е) заходи щодо кадрового, інформаційного, організаційного забезпечення роботи тимчасової контрольної комісії.

3. Пропозиції щодо кількісного та персонального складу тимчасової контрольної комісії ради подаються депутатськими фракціями (групами) та постійними комісіями.

4. На посаду голови тимчасової контрольної комісії не може бути обраний голова постійної комісії, якщо питання стосується профільної діяльності цієї комісії, та секретар ради. Секретар тимчасової контрольної комісії обирається на першому засіданні тимчасової контрольної комісії з числа її членів. Голова тимчасової контрольної комісії, заступник голови та секретар тимчасової контрольної комісії не можуть бути членами однієї депутатської фракції (групи).

5. Порядок роботи тимчасової контрольної комісії, обрання заступника голови і секретаря комісії, а також інші питання організації діяльності комісії, вирішуються на її засіданнях.

6. Формою роботи тимчасової контрольної комісії ради є засідання. Засідання тимчасових контрольних комісій ради є, як правило, закритими. Депутати, що входять до складу тимчасової контрольної комісії ради, і залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, що стала їм відома у зв’язку з роботою в комісії. Тимчасові контрольні комісії ради надають раді звіти про свою роботу і вносять відповідні пропозиції, проекти рішень на розгляд ради у встановленому Регламентом порядку з урахуванням ступеня закритості відповідних питань. Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення за результатами роботи цієї комісії або у зв’язку з припиненням повноважень ради. Рішення тимчасової контрольної комісії приймається на її засіданні більшістю голосів від загального складу депутатів, які входять до складу цієї комісії.

7. З метою вивчення окремих питань та розробки проектів рішень ради можуть створюватися робочі групи у складі депутатів ради в порядку, передбаченому чинним законодавством.

Стаття 15. Погоджувальна рада.

1. Погоджувальна рада є дорадчим органом ради, що створюється з метою узгодження питань порядку денного сесії для їхнього розгляду на пленарних засіданнях.

2. До складу погоджувальної ради за посадою входять міський голова, секретар міської ради, голови постійних депутатських комісій, голови депутатських фракцій та груп. У разі необхідності, до складу погоджувальної ради із правом дорадчого голосу включаються голови або уповноважені депутати тимчасових депутатських комісій ради, інші депутати.

3. Засідання погоджувальної ради скликаються міським головою або секретарем міської ради без видання розпорядження (шляхом повідомлення її членів засобами зв’язку), як правило за один робочий день до початку пленарних засідань ради, але можуть бути проведені і в інший час.

4. На засіданні погоджувальної ради міський голова доповідає про стан розгляду проектів рішень, що включені до проекту порядку денного, постійними комісіями та виконавчим комітетом ради, заслуховує пропозиції постійних депутатських комісій, депутатських фракцій та груп щодо проекту порядку денного.

Стаття 16. Лічильна комісія ради.

1. З метою контролю за правильністю результатів голосувань на пленарних засіданнях на час роботи рада обирає зі свого складу лічильну комісію.

2. Лічильна комісія, її голова, члени лічильної комісії, в тому числі члени, що будуть виконувати функції заступника та секретаря, обираються радою.

3. Лічильна комісія:

а) організовує контроль поіменного підрахунку голосів у відкритих голосуваннях та правильності внесення відомостей до протоколу сесії;

б) організовує друк бюлетенів таємного голосування;

в) контролює дотримання процедури таємного голосування депутатами;

г) встановлює результати таємного голосування.

4. На основі дослідження даних поіменного голосування або підрахунку голосів при таємному голосуванні, лічильна комісія приймає одне з таких рішень:

а) визнання голосування таким що відбулося та(або) встановлення результатів голосування;

б) визнання голосування таким, що відбулося з порушенням регламенту, яке не дозволяє встановити результати голосування;

в) визнання голосування таким, що не відбулося.

5. Прийняття рішень, вказаних у п.п. б, в ч. 4 цієї статті має наслідком визнання рішення таким, що не прийнято.

Стаття 17. Секретаріат ради.

1. Секретаріат ради веде, для наступного його оформлення, протокол сесії ради.

2. В обов'язки секретаріату сесії ради входить:

а) облік внесених у ході пленарних засідань ради поправок та пропозицій, і проектів рішень ради у встановленому Регламентом порядку;

б) облік виступів з трибуни та з місця;

в) внесення до протоколу сесії поіменних результатів відкритого голосування;

г) оприлюднення результатів поіменного голосування в день голосування;

д) внесення до протоколу сесії результатів таємного голосування.

3. Протокол сесії ради готується секретаріатом, візується на зворотному боці кожного аркуша членами секретаріату та передається на підпис головуючому на пленарному засіданні не пізніше ніж у тижневий строк після закриття роботи сесії. Протокол сесії зберігається в апараті виконавчого комітету ради і передається в міський архів у встановленому порядку.

4. У ході роботи сесії може проводитись повний аудіозапис та повний відеозапис в електронному форматі у разі наявності технічної можливості.

5. З метою виконання покладених на секретаріат сесії ради функцій та задач, секретаріат залучає апарат виконавчого комітету ради за дорученням міського голови.

Стаття 18. Виконавчі органи, комунальні підприємства та комунальні заклади ради.

1. Виконавчі органи ради утворюються радою для здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування у межах, визначених чинним законодавством.

2. У порядку, визначеному Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», за пропозицією міського голови рада затверджує склад виконавчого комітету, структуру виконавчих органів ради, загальну чисельність працівників ради та її виконавчих органів.

3. Виключною компетенцією ради є внесення змін до складу виконавчого комітету та його розпуск у встановленому законодавством порядку.

4. Кандидатури членів виконавчого комітету вносить на розгляд ради міський голова. Виконавчі органи ради (департаменти, управління, відділи та інші створювані радою виконавчі органи) створюються радою відповідно для здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування у межах, визначених чинним законодавством України.

5. Кандидатури заступників міського голови вносить на розгляд ради міський голова.

6. В обговоренні кандидатур на посади заступників міського голови, членів виконавчого комітету можуть брати участь тільки депутати ради.

7. Виконавчі органи ради є підзвітними і підконтрольними раді, а з питань здійснення ними повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади. Виконавчі органи на вимогу міського голови, а також періодично, але не менш як два рази на рік, інформують населення про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, місцевого бюджету, з інших питань місцевого значення, звітують перед територіальними громадами про свою діяльність на найближчому пленарному засіданні ради, але не менше ніж через два тижні з моменту отримання такої вимоги.

8. Комунальні підприємства та комунальні заклади ради є підзвітними і підконтрольними відповідним виконавчим органам ради. Рада затверджує типову форму трудового контракту з керівником комунального закладу чи комунального підприємства.

IV. СЕСІЯ РАДИ

Стаття 19. Сесійна форма роботи ради.

1. Рада проводить свою роботу сесійно. Сесія ради – це форма роботи ради як представницького органу, яка складається з пленарних засідань, а також засідань постійних комісій та тимчасових контрольних комісій ради.

2. Комісія ради або її робоча група може проводити своє засідання одночасно з пленарними засіданнями ради виключно у тому разі, коли проект рішення визнано невідкладним, чи за дорученням ради, якщо у цей час пленарне засідання не пов'язане з прийняттям рішень, проведенням виборів, призначенням або затвердженням посадових осіб.

3. Як правило, засідання сесії (пленарні засідання, засідання постійних та тимчасових контрольних комісій ради) проводяться у приміщенні міської ради за адресою: м. Новомосковськ, вул. Гетьманська, буд. 14. За мотивованим рішенням ради, що приймається на її пленарному засіданні або за розпорядженням міського голови, з метою забезпечення права кожного бути присутнім на пленарному засіданні, його проведення може бути перенесено в інше, більш зручне місце.

4. Постійні комісії міської ради та тимчасові контрольні комісії ради на своєму засіданні можуть прийняти рішення про проведення виїзного засідання з метою вивчення окремого питання. На виїзному засіданні постійної комісії або тимчасової контрольної комісії інші питання не розглядаються.

Стаття 20. Перша сесія.

1. Перша сесія новообраної міської ради скликається міською виборчою комісією не пізніше як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради у правомочному складі.

2. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова міської виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів, а також про підсумки виборів міського голови. Перша сесія міської ради проводиться в порядку, встановленому статтею 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

3. У разі, якщо на час проведення першої сесії міський голова не обраний, про що на сесії інформує голова міської виборчої комісії, рада обирає тимчасову президію із числа депутатів ради в кількості трьох – п’яти осіб. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання секретаря ради. З часу обрання секретаря ради він головує на пленарних засіданнях ради.

Стаття 21. Чергові сесії ради.

1. Чергова сесія ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок та надання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності – не рідше ніж один раз на місяць.

2. Сесія є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу міської ради. Для визначення її правомочності при прийнятті рішення беруться дані про реєстрацію депутатів, яка проводиться на початку пленарного засідання. У разі відсутності кворуму для прийняття рішення головуючий може оголосити перерву або засідання ради оголошується таким, що не відбулося.

3. У разі дострокового припинення повноважень деяких депутатів, внаслідок чого до складу ради входить менше, ніж дві третини депутатів, до обрання необхідної кількості депутатів ради, ця рада не вважається правомочною приймати рішення.

4. Розпорядження про скликання чергової сесії видається міським головою не пізніше ніж за десять календарних днів до її початку. У розпорядженні зазначаються місце, дата і час проведення пленарних засідань та порядок денний сесії.

5. Регламент Новомосковської міської ради VІІІ скликання» викласти в наступній редакції: «У день оприлюднення розпорядження про скликання сесії на офіційному веб-сайті ради, його зміст з усіма додатками доводиться до відома кожного депутата шляхом розсилки на електронну пошту тексту чи посилання на текст розпорядження або іншими засобами зв’язку. .

Стаття 22. Позачергові сесії ради.

1. Крім чергових сесій ради, визначених планом роботи ради, ініціатори в порядку, визначеному законом, можуть скликати позачергові сесії ради.

2. Позачергова сесія ради скликається, як правило у таких випадках:

а) необхідність прийняття невідкладних рішень з питань мобілізаційної підготовки і мобілізації;

б) необхідність прийняття невідкладних рішень для забезпечення безпеки громадян під час стихійного лиха природного або техногенного характеру;

в) необхідність прийняття рішень з питань національної безпеки, оборони, збереження суверенітету та територіальної цілісності України;

г) для розгляду електронної петиції, яка набрала необхідну кількість підписів та потребує розгляду безпосередньо міською радою;

д) в інших випадках для прийняття рішень та обговорення невідкладних питань.

3. Для розгляду електронної петиції, що набрала необхідну кількість підписів та потребує розгляду безпосередньо міською радою, позачергова сесія ради скликається не пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення інформації про початок її розгляду.

4. Позачергова сесія ради може бути скликана:

а) за ініціативою міського голови;

б) за ініціативою не менше однієї третини депутатів від загального складу ради;

в) за пропозицією виконавчого комітету ради.

5. Підставою для офіційного розгляду міським головою питання про скликання позачергової сесії, виходячи з умов цієї статті, є відповідно:

а) подання не менше однієї третини депутатів ради з підписами і датою, переліком питань, що спонукають скликання сесії;

б) рішення виконавчого комітету ради, прийняте та оформлене відповідно до чинного законодавства;

в) власна ініціатива, оформлена у формі розпорядження міського голови.

6. Подання про скликання позачергової сесії ради, підписані ініціаторами у встановленому порядку, надсилаються міському голові з визначенням питань і з проектами документів, розгляд яких пропонується.

7. При скликанні позачергової сесії ради міський голова керується положеннями ч. 2-5 статті 21 цього Регламенту. У разі необхідності прийняття невідкладних рішень, розпорядження про скликання позачергової сесії може бути видано не пізніше ніж за день до початку сесії.

8. Якщо міський голова не скликав сесію ради у двотижневий строк із дня надходження відповідної пропозиції, сесія скликається відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" секретарем міської ради або однією третиною депутатів від загального складу ради.

Стаття 23. Відкриття та закриття сесії ради.

1. Головуючий на засіданні ради інформує про кількість депутатів, які зареєструвалися, та оголошує відкриття пленарного засідання сесії міської ради.

2. При відкритті пленарного засідання сесії та після закриття пленарного засідання виконується Державний гімн України та гімн міста Новомосковська. Усі присутні в сесійному залі зобов’язані виявляти відповідну повагу під час виконання Державного гімну України та гімну міста Новомосковська.

Стаття 24. Порядок денний сесії ради.

1. Проект Порядку денного сесії формує міський голова, за винятком випадків, передбачених законодавством і Регламентом.

2. Не рідше одного разу на квартал до Порядку денного обов’язково вноситься питання про заслуховування інформації:

а) про роботу виконавчого комітету та виконавчих органів ради;

б) про виконання бюджету міста;

в) про роботу комунальних підприємств.

3. Не рідше одного разу на пів року вносяться питання про роботу постійних або тимчасових контрольних комісій та про виконання рішень і доручень ради.

4. Пропозиція щодо кожного питання, яке пропонується включити до проекту Порядку денного сесії, подається з проектом рішення, яке пропонується прийняти за цією пропозицією, підготовленим згідно з вимогами Регламенту.

5. Проект Порядку денного, копії проектів рішень ради, інформація щодо попереднього розгляду проектів рішень ради надаються міському голові і депутатам ради в електронному вигляді не пізніше ніж за 3 дні до початку сесії ради.

6. Питання в проекті Порядку денного сесії ради, як правило, групуються за значимістю, напрямком роботи і розташовуються у такому порядку:

а) основне питання (основні питання);

б) фінансово-бюджетні питання;

в) питання по програмах розвитку галузей і сфер міського господарства;

г) питання комунальної власності;

д) організаційні і кадрові питання;

е) питання архітектури та містобудування;

ж) питання земельних відносин;

з) розділ „Різне”.

7. З кожного питання зазначається доповідач, при необхідності – співдоповідач.

Стаття 25. Протокол сесії.

1. Засідання ради протоколюються секретаріатом ради. У випадку проведення під час сесії одного пленарного засідання – складається єдиний протокол сесії. У випадку проведення більш як одного пленарного засідання – протокол сесії складається із протоколів усіх пленарних засідань сесії. У протоколі фіксуються:

а) день, місце, початок і час закінчення засідання сесії ради, тривалість перерв;

б) прізвище та ім'я головуючого на засіданні сесії ради та прізвища й імена присутніх депутатів (список присутніх на пленарному засіданні сесії ради депутатів оформляється як додаток до протоколу);

в) прізвища та імена присутніх на засіданні сесії ради запрошених членів територіальної громади та посадових осіб;

г) питання порядку денного, внесені на розгляд (у вигляді окремого рішення), а також усі подання, питання і пропозиції та спосіб їх вирішення;

д) результати виборів посадових осіб ради;

е) заяви, щодо яких прозвучали вимоги про занесення їх до протоколу (як додатки до протоколу);

ж) рішення щодо дисциплінарного впливу та прізвища тих, до кого вони були вжиті;

з) запити депутатів ради та відповіді на них (як додатки до протоколу);

и) повідомлення (як додатки до протоколу).

2. Під час пленарних засідань ради може проводитись (у разі наявності технічної можливості) аудіо та відеозапис засідань, що зберігається в апараті виконавчого комітету ради протягом усього терміну повноважень ради.

3. Секретаріат сесії ради залучає апарат виконавчого комітету ради для ведення протоколу засідання за дорученням міського голови.

V. ПІДГОТОВКА ПРОЕКТІВ РІШЕНЬ ДО РОЗГЛЯДУ РАДОЮ

Стаття 26. Ініціатива проекту рішення.

1. Ініціаторами внесення проекту рішення ради можуть бути депутати ради, депутатські фракції та групи, постійні та тимчасові контрольні комісії ради, виконавчий комітет та виконавчі органи ради. Політичні партії, громадські організації та громадяни у порядку, встановленому законодавством.

2. Пропозиції з питань для розгляду радою на сесії оформлюються у вигляді:

а) власної ініціативи міського голови;

б) звернення постійної комісії, тимчасової контрольної комісії, депутатської фракції або групи до міського голови з наданням витягу з протоколу її засідання, на якому прийнято рішення щодо внесення питання на розгляд ради;

в) письмового звернення депутата або колективу депутатів до міського голови;

г) проєкту рішення міської ради, розробленого за дорученням міського голови виконавчим органом ради, керівником комунального підприємства, закладу чи установи Новомосковської міської ради;

д) рішення виконавчого комітету ради про внесення питання на розгляд ради;

е) протоколу загальних зборів громадян, на яких прийнято рішення про місцеву ініціативу;

ж) рішення (резолюції) громадських слухань;

з) електронної петиції, підтриманої відповідно до законодавства.

3. Ініціатор проекту рішення повинен у відповідному документі викласти суть питання, яке має розглянути рада, обґрунтувати необхідність прийняття ініційованого рішення та, за можливості, додати запропонований текст проекту рішення, оформлений відповідно до вимог статті 28 цього Регламенту.

4. У випадку, якщо ініціаторами проекту рішення є особи, зазначені в п.п. а – г ч. 2 цієї статті, текст проекту рішення, оформлений відповідно до вимог статті 28 цього Регламенту, подається обов’язково.

Стаття 27. Автор проекту рішення.

1. Автор проекту рішення – це особа, яка безпосередньо представляє проект рішення депутатам, забезпечує процедуру його погодження та ухвалення.

2. Автором проектів рішень є:

а) у випадку ініціативи міського голови - безпосередньо міський голова;

б) у випадку ініціативи депутата міської ради – безпосередньо депутат міської ради;

в) у випадку ініціативи постійної або тимчасової контрольної комісії, депутатської фракції чи групи або колективу депутатів – вони визначають автора проекту рішення зі свого складу;

г) у випадку, якщо ініціатором проєкту рішення є виконавчий орган ради, керівник комунального підприємства, закладу чи установи Новомосковської міської ради, автором проєкту рішення є керівник цього виконавчого органу, комунального підприємства, закладу чи установи Новомосковської міської ради;

д) у випадку, якщо ініціатор проекту рішення визначається пунктами г-з частини 2 статті 26 Регламенту, автором проекту рішення є міський голова, або визначена ним посадова особа виконавчих органів ради, відповідно до доручення або резолюції.

3. Автор проекту рішення:

а) подає текст проекту рішення для його оприлюднення на офіційному вебсайті ради;

б) проводить процедуру попереднього розгляду та візування проекту рішення;

в) представляє проект рішення на засіданні профільної постійної комісії та виконавчого комітету ради;

г) представляє проект рішення на пленарному засіданні ради;

д) у разі згоди з поданими пропозиціями вносить зміни до проекту рішення.

Стаття 28. Форма і зміст проекту рішення.

1. За зміст тексту проекту рішення відповідає його автор. До початку пленарного засідання, на якому розглядається відповідний проект рішення, виключно автор має право вносити в нього зміни, з урахуванням поданих пропозицій при попередньому розгляді.

2. Примірник проекту рішення має такі реквізити:

а) назва міської ради;

б) номер скликання;

в) назва документу – Рішення;

г) заголовок рішення;

д) текст проекту рішення;

е) місце для підпису міського голови;

ж) на зворотному боці останньої сторінки проекту рішення розміщується місце для підписів визначених статтею 30 цього Регламенту осіб (далі – лист візування), із відповідним полем для зазначення дати візування.

3. Текст проекту рішення повинен складатися з таких частин:

а) мотивувальної, в якій містяться посилання на закони, інші нормативні акти, обставини та підстави, якими викликана необхідність прийняття рішення;

б) резолютивної, в якій конкретно і чітко формулюються рішення, визначені виконавці і терміни виконання поставленого завдання;

в) заключної, в якій зазначається посадова особа та (або) голова постійної комісії, на яких покладається контроль за виконанням рішення, а також зазначається про набуття чинності рішення у випадку більш пізнього набуття чинності та спосіб його оприлюднення.

4. При розробці проекту рішення автор повинен провести аналіз проекту щодо наявності будь-яких суперечностей з раніше прийнятими актами з цього питання. Якщо проект рішення, що пропонується прийняти, виключає чи змінює дію рішення, що було прийнято раніше, проект рішення повинен містити пункт про зміну попереднього рішення чи визнання попереднього рішення таким, що втратило чинність.

5. До проекту рішення додаються передбачені текстом додатки.

6. Також до проекту рішення обов’язково додаються:

а) пояснювальна записка, що містить детальну мотивацію розгляду та прийняття проекту рішення, фінансове (необхідні бюджетні видатки або доходи бюджету у випадку прийняття проекту рішення) та правове обґрунтування;

б) порівняльна таблиця – якщо проектом рішення передбачається внесення змін до чинного рішення;

в) у разі наявності – висновки робочих груп, постійних та тимчасових комісій, кошториси, техніко-економічне обґрунтування, інші матеріали, що обґрунтовують необхідність прийняття рішення (допускається долучення копій документів).

Стаття 29. Реєстрація та оприлюднення проектів рішень.

1. Автор проєкту рішення надає до апарату виконавчого комітету ради: примірник проекту рішення з додатками, підписаний автором цього проєкту та погоджений з юристом відділу правового забезпечення, профільним заступником міського голови, керуючим справами та секретарем міської ради; два письмові примірники проєкту рішення з додатками; електронний примірник проєкту рішення з додатками. При отриманні письмового примірника відповідна службова особа один примірник залишає в апараті виконавчого комітету ради, а на іншому примірнику ставить відмітку про дату і час прийняття проєкту рішення і повертає цей примірник автору. 

2. Облік проектів рішень здійснюється працівником апарату безпосередньо при їх реєстрації. Усі проекти рішень нумеруються в порядку їх надходження та мають загальну нумерацію для усього скликання. Номери альтернативним проектам рішень не присвоюються, а натомість до номеру основного проекту рішення додається порядкова літера.

3. Отримані проекти рішень реєструються працівником апарату та публікуються на офіційному вебсайті ради не пізніше ніж на наступний робочий день з дня їх отримання.

4. У випадку запровадження системи електронного документообігу у раді та її виконавчих органах, такий порядок може передбачати відповідну заміну подання письмових примірників проекту рішення та викладення рішення на бланку їхніми електронними аналогами.

Стаття 30. Попередній розгляд проектів рішень органами ради.

1. Усі проекти рішень ради попередньо розглядаються виконавчим комітетом ради, постійними комісіями ради в порядку, встановленому Регламентом.

2. Протягом двох робочих днів після публікації апарат виконавчого комітету ради направляє копію проекту рішення в електронному вигляді профільному заступнику міського голови, керуючому справами виконавчого комітету ради, секретарю міської ради та постійним комісіям ради.

3. Автор проекту рішення ради самостійно визначає ознаки регуляторного акту та, за умов наявності таких ознак, звертається до відповідного виконавчого органу для організації процедури відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

4. Попередній розгляд проекту рішення постійними комісіями та виконавчим комітетом здійснюється до пленарного засідання, на якому розглядається питання.

5. За результатами попереднього розгляду по кожному проекту рішення виконавчим комітетом, постійними комісіями ради можуть надаватись наступні висновки:

а) рекомендувати підтримати запропонований проект рішення;

б) рекомендувати підтримати запропонований проект рішення із зауваженнями;

в) рекомендувати відкласти розгляд запропонованого проекту рішення та направити його автору на доопрацювання;

г) рекомендувати відхилити проект рішення.

6. При попередньому розгляді проекту рішення постійними комісіями, висновки щодо проектів рішень можуть бути оформлені як окремим документом, що додається до проекту рішення, так і протокольним рішенням. У цьому випадку авторам проектів рішень направляються витяги із протоколу засідання комісії.

7. Автор проекту рішення забезпечує подання проекту рішення на найближче засідання виконавчого комітету ради шляхом подання завізованого проекту рішення керуючому справами виконавчого комітету ради.

8. Висновки виконавчого комітету ради, постійних комісій ради, пропозиції депутатських груп і фракцій за результатами попереднього розгляду проектів рішень ради носять рекомендаційний характер. Автор має право як прийняти, так і відхилити подані пропозиції. У випадку прийняття зазначених пропозицій проект рішення оформлюється на бланку та оприлюднюється повторно.

9. Виконавчий комітет ради в обов’язковому порядку попередньо розглядає проекти рішень, які виносяться на сесію, може висловлювати аргументоване ставлення до проектів рішень, однак прийняття або відхилення проекту рішення виконавчим комітетом ради має рекомендаційний характер. Виконавчий комітет розглядає проекти рішень на своєму засіданні у порядку, визначеному регламентом виконавчого комітету.

10. Після попереднього розгляду або після закінчення строку попереднього розгляду проект рішення, якщо він був в наявності при попередньому розгляді в оригіналі, невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня повертається автору, незалежно від висновків.

11. Якщо постійна комісія або виконавчий орган ради не розглянули проект рішення у строк, визначений ч. 4 цієї статті, це не є перешкодою для подальшого розгляду проекту рішення та включення його до порядку денного сесії.

Стаття 31. Порядок візування проектів рішень.

1. Проект рішення проходить опрацювання (збір погоджувальних підписів (візи). Організація процесу візування покладається на автора проекту рішення ради. Підготовлений проект рішення після його реєстрації та оприлюднення проходить візування в такому порядку:

а) автор проекту рішення;

б) юрист;

в) заступники міського голови, напрямку діяльності яких стосується проект рішення;

г) голова профільної постійної комісії ради;

д) секретар профільної постійної комісії ради;

е) керуючий справами виконавчого комітету ради;

ж) секретар ради.

2. Візи проставляються на зворотному боці першого примірника останнього аркуша проекту рішення і розміщуються таким чином: ліворуч - назва посади, праворуч – підпис і розшифрування підпису, знизу під розшифруванням підпису – дата візування.

3. У проєктах рішень, що підготовлені міським головою, секретарем ради, виконавчим органом ради, під візами у нижньому лівому куті проставляється прізвище, телефон та власний підпис виконавця проєкту рішення.

4. Якщо автором проекту рішення є посадова особа, що входить до переліку візування, визначеного ч 1 цієї статті, його посада та прізвище зазначаються у листі візування лише один раз.

5. Візування проекту рішення є обов'язковим, але не може означати зупинку подальшого розгляду проекту рішення. При наявності у того, хто візує, зауважень і пропозицій, вони викладаються на окремому аркуші у формі висновку до проекту рішення або протокольно.

6. Візування здійснюється не більше двох робочих днів після дня надходження проекту рішення. Після спливу цього строку проект рішення вважається розглянутим незалежно від наявності на ньому відповідної візи.

7. Якщо автором одного з альтернативних проектів рішень є особа, зазначена в ч. 1 цієї статті, то вона виключається з листа візування всіх альтернативних проектів рішень.

VI. ПЛЕНАРНІ ЗАСІДАННЯ СЕСІЇ

Стаття 32. Пленарні засідання.

1. Пленарне засідання – це збори всього складу депутатів безпосередньо для голосування за проекти рішень, що включені до порядку денного сесії.

2. Рішення ради (крім процедурних) приймаються на пленарному засіданні виключно з питань, внесених до порядку денного сесії.

3. Пленарні засідання є відкритими, проводяться гласно, із забезпеченням права кожного бути присутнім на них.

4. Пленарні засідання веде міський голова, а у випадках встановлених законом – секретар або депутат міської ради. Голова, у випадку своєї відсутності може доручити проведення пленарних засідань секретарю міської ради.

Стаття 33. Закриті пленарні засідання ради.

1. За рішенням ради, що приймається на відкритому пленарному засіданні, в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку, з метою запобігання заворушенням чи кримінальним правопорушенням, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя може проводитися закрите пленарне засідання для розгляду конкретно визначених питань, відповідно до вимог законодавства України про інформацію, які стосуються:

а) інформації щодо приватного життя конкретних громадян;

б) конфіденційної інформації, що визнана такою в установленому порядку і належить раді, установам, підприємствам організаціям і відомствам;

в) інформації, що становить державну таємницю.

2. Порядок денний, протокол закритого пленарного засідання, його відео- та аудіозапис (за наявності) та прийняті на ньому рішення оприлюднюються в частині, що не містить інформації, зазначеної в частині 1 цієї статті у порядку, визначеному цим Регламентом.

3. На закритому пленарному засіданні ради мають право бути присутніми особи, присутність яких визнана радою необхідною.

4. Прийняття рішень та підготовка протоколу закритого пленарного засідання ради здійснюються у порядку, встановленому окремим рішенням ради у межах чинного законодавства України.

Стаття 34. Дистанційні пленарні засідання.

1. В окремих випадках, з метою збереження життя і здоров’я депутатів, інших громадян, в умовах пандемії, воєнного або надзвичайного стану, впровадження протиепідемічних заходів, за розпорядженням міського голови можуть проводитись дистанційні пленарні засідання за допомогою засобів електронного зв’язку.

2. На дистанційних пленарних засіданнях реєстрація та голосування депутатів здійснюється за допомогою відеозв’язку, що дозволяє ідентифікувати особу.

3. Порядок проведення дистанційних пленарних засідань регламентується Положенням.

Стаття 35. Реєстрація депутатів.

1. Перед відкриттям кожного пленарного засідання працівники апарату виконавчого комітету ради проводять реєстрацію депутатів. Депутати зобов’язані особисто підтвердити свою присутність власноручним підписом у документі реєстрації присутніх, та (або) за допомогою системи електронного голосування.

2. Депутат зобов’язаний брати особисту участь у пленарному засіданні. Письмова реєстрація починається, як правило, за 1 годину до початку засідання та закінчується за 5 хвилин до початку пленарного засідання. Після перерви реєстрація відбувається повторно.

3. Реєстрація проводиться перед кожним пленарним засіданням в рамках однієї сесії. Під час пленарних засідань реєстрація депутатів проводиться на вимогу міського голови.

4. Перед початком пленарного засідання міський голова оголошує результати реєстрації – називає загальну кількість депутатів, що зареєструвались. На підставі цих даних, визначається правомочність ради приймати рішення на цьому пленарному засіданні.

5. Депутат не має права вимагати скасування своєї реєстрації (за винятком, коли він був фактично відсутнім на місці).

6. Реєстрація депутатів, присутніх на пленарних засіданнях, у разі технічної можливості, проводиться за допомогою електронної системи. Лічильною комісією проводиться повторна письмова реєстрація у разі, якщо:

а) число присутніх депутатів не збігається з числом зареєстрованих перед початком пленарного засідання;

б) на цьому наполягає головуючий на сесії;

в) на цьому наполягає хоча б одна депутатська фракція (група) ради.

7. У разі відсутності кворуму для прийняття рішення головуючий оголошує перерву у засіданні або засідання ради оголошується таким, що не відбулося. Про час продовження засідання депутатам повідомляється додатково.

Стаття 36. Відкриття пленарного засідання.

1. Відкриває, веде і закриває пленарні засідання ради міський голова (або секретар ради чи головуючий у випадках, передбачених законодавством). Відкриття сесії ради оголошується головуючим засідання на початку першого пленарного засідання.

2. Пленарне засідання є повноважним за умови участі у ньому більше половини депутатів від загального складу ради. Участь депутатів у пленарному засіданні визначається за їх підписами при реєстрації, яка проводиться перед початком засідання, а за можливості – програмно-технічним комплексом системи електронного голосування або дистанційно. Дані щодо присутності оголошуються головуючим на початку засідання.

3. У разі відсутності необхідної кількості депутатів головуючий може перенести початок пленарного засідання на годину для виклику відсутніх депутатів або перенести проведення засідання на інший день.

4. У ході проведення пленарного засідання сесії ради, у разі потреби, за процедурним рішенням ради може проводитися перереєстрація депутатів за допомогою системи електронного голосування (за наявності) або іншим способом, визначеним окремим процедурним рішенням ради.

Стаття 37. Порядок розгляду питань на пленарному засіданні.

1. На початку пленарного засідання рада визначає порядок роботи. Пленарне засідання ради відбувається, як правило, в такому порядку:

а) реєстрація депутатів та повідомлення про присутніх та відсутніх депутатів;

б) вступне слово головуючого про правомочність ради;

в) оголошення про зміни у складі депутатських фракцій та груп;

г) виступи депутатських фракцій та груп із загальних питань;

д) заслуховування звітів виконавчих органів, постійних комісій, тимчасових контрольних комісій;

е) затвердження порядку денного;

ж) обговорення питань порядку денного та голосування по них;

з) розгляд депутатських запитів;

и) розгляд питання порядку денного „Різне”, виступи присутніх, окрім депутатів, із питань, що не були включені до порядку денного і не обговорювались;

к) закриття сесії ради.

Стаття 38. Права головуючого на пленарному засіданні.

1. Головуючий на пленарному засіданні ради:

а) відкриває та веде засідання;

б) закриває і оголошує перерви у засіданнях за процедурним рішенням ради у разі наявності кворуму;

в) вносить на обговорення проекти рішень, оголошує їх заголовок, авторів проектів та наявність письмових пропозицій і поправок;

г) інформує про матеріали, що надійшли на адресу ради;

д) організовує розгляд питань;

е) повідомляє списки осіб, які записалися для виступу;

ж) надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, запитань, оголошує наступного промовця, називаючи ім’я, прізвище та посаду відповідної особи;

з) створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;

и) ставить питання на голосування, оголошує його результати;

к) забезпечує дотримання цього регламенту всіма присутніми на засіданні;

л) вживає заходи для підтримання порядку на засіданні;

м) здійснює інші повноваження, що випливають з Регламенту.

2. Головуючий на засіданні може доручити іншим особам озвучення документів, пропозицій щодо обговорюваного питання.

3. З питань, підготовлених відповідною комісією ради або депутатською фракцією, озвучення документів, пропозицій від комісії, фракції, групи здійснюється визначеним комісією або фракцією доповідачем.

Стаття 39. Затвердження порядку денного сесії.

1. Проект Порядку денного сесії оголошується головуючим на початку першого пленарного засідання сесії та приймається за основу більшістю від загального складу ради. Пропозиції про зміни та доповнення до проекту Порядку денного ставляться головуючим на голосування у порядку їх надходження. Кожна депутатська фракція або група має право на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні сесії ради з кожного питання порядку денного сесії. Рішення по кожній пропозиції змін до проекту порядку денного ухвалюється більшістю від загального складу ради.

2. Міський голова має право наполягати на внесенні до Порядку денного проекту рішення, що пройшов погодження в комісіях та був розглянутий на засіданні виконавчого комітету, однак не був включений до Порядку денного сесії, що означає повторне голосування за таку пропозицію.

3. Після голосування кожної пропозиції про зміни та доповнення до проекту порядку денного сесії, він приймається в цілому більшістю від загального складу ради. У разі неприйняття Порядку денного в цілому головуючий проводить голосування по кожному пункту окремо або групою пунктів. У цьому випадку Порядок денний сесії вважається прийнятим по переліку пунктів, доповнень і змін до проекту Порядку денного сесії, що одержали більшість голосів.

4. Питання порядку денного розглядаються у тій послідовності, в якій їх включено до порядку денного. Перехід до розгляду чергового питання порядку денного оголошується головуючим на засіданні. Він повідомляє про назву і редакції проектів рішень ради (у тому числі й альтернативних), які підлягають розгляду, та про порядок розгляду питання.

5. Головуючий на засіданні може об'єднати розгляд кількох пов'язаних між собою питань порядку денного засідання (розгляд блоку питань), якщо це не викликає заперечень жодного депутата.

6. Перед розглядом питання Порядку денного головуючий на засіданні може робити повідомлення раді, які вважає доцільними; у термінових випадках такі повідомлення він може робити і в ході засідання, але не перериваючи виступу промовця або процедуру голосування.

7. У випадку крайньої необхідності чи через певні обставини у ході роботи сесії головуючим або депутатами в затверджений порядок денний можуть вноситися зміни після його затвердження.

8. У ході роботи сесії із затвердженого Порядку денного можуть виключатися питання у випадку їх явної непідготовленості, втрати їх актуальності до моменту розгляду, а також через інші аргументовані вагомі причини. Виключене з Порядку денного цієї сесії питання може бути включене у Порядок денний і розглянуте радою на будь-якій наступній сесії у встановленому Регламентом порядку.

Стаття 40. Виступи.

1. До виступів на пленарних засіданнях належать доповіді, співдоповіді, пропозиції, поправки, запитання, зауваження з мотивів голосування, тощо, що стосуються питань порядку денного, а також звернення, заяви та звіти, що не зазначені в порядку денному.

2. Доповіді та співдоповіді, звернення депутатських фракцій та груп, звіти виконавчих органів, як правило, виголошуються з трибуни; пропозиції, поправки, запитання та інше виголошуються, як правило, з місця. Місце виголошення визначається головуючим при передачі слова виступаючому.

3. Запис на виступ і для запитань проводиться шляхом підняття руки, або за допомогою системи електронного голосування (за наявності).

4. Якщо головуючий на засіданні не назвав промовця під час надання йому слова, промовець представляється на початку виступу, а у разі виступу від депутатської фракції (групи) чи постійної комісії ради зазначає їх назву.

5. Після доповіді та співдоповіді з обговорюваного питання головуючий пропонує записатись особам, які бажають поставити запитання доповідачу (співдоповідачам). Запитання доповідачам можуть ставити депутати та міський голова. Запитання повинні бути чіткими, зрозумілими і, по можливості, короткими. Забороняється використовувати надане для запитання слово для здійснення виступу.

6. Після закінчення запитань до доповідача (співдоповідачів) головуючий пропонує записатися особам, які бажають виступити з обговорюваного питання (з мотивів голосування). На засіданні він може надати слово для виступу і у разі усного звернення депутата, якщо у цьому виникла потреба. Проголошення виступів здійснюється, як правило, з місця. Особам, які проголошують виступи, запитання не ставляться, зміст виступів не коментується.

7. На пленарному засіданні ніхто не може виступати без дозволу головуючого. Головуючий на засіданні надає слово депутатам з дотриманням черговості.

8. Кожна з фракцій має гарантоване право на запитання (за наявності) доповідачу, а також на виступ уповноваженого представника з питання чи пропозиції, які мають ставитися на голосування. Головуючий на засіданні надає слово уповноваженим особам депутатських фракцій для висловлення узагальнених позицій фракції.

9. Депутату, який вніс пропозицію чи поправку, на його прохання, надається слово для виступу. Крім цього, депутати мають право на запитання та виступ з приводу внесеної пропозиції чи поправки.

10. Депутату, який не зареєструвався, слово для будь-яких виступів не надається.

11. Головуючий може також надати слово для виступу з обговорюваного питання:

а) заступникам міського голови, керівникам виконавчих органів ради;

б) особам, що присутні на засіданні.

12. Без ухвалення процедурного рішення ради, слово для виступу в обговоренні надається за їх проханням:

а) представнику ініціативної групи, якою внесено на розгляд ради проект рішення в порядку місцевої ініціативи;

б) особі, уповноваженій для виступу громадськими слуханнями під час розгляду радою пропозицій громадських слухань;

в) представнику ініціативної групи при вирішенні питань про створення органів самоорганізації населення;

г) головам об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, квартальних, вуличних, будинкових комітетів по проектах рішень, які бд) зпосередньо стосуються їх діяльності;

д) почесним громадянам міста;

е) народним депутатам України, депутатам обласної, районної ради.

13. Депутат у будь-який момент може відмовитися від свого виступу, передати своє право на виступ іншому депутату або помінятися з ним чергою, повідомивши про це головуючого. У разі відсутності депутата у момент надання йому слова вважається, що він відмовився від слова, якщо він не передав свого права на виступ іншому депутату.

14. Депутат, ім’я якого було згадано представниками іншої фракції або групи під час виступу, має право на беззаперечне проголошення репліки. Депутатська фракція (група), назва якої була згадана під час виступу, має беззаперечне право на виступ свого представника із реплікою.

Стаття 41. Вимоги до виступів.

1. Промовець повинен виступати тільки з того питання, з якого йому надано слово, та дотримуватися тривалості часу, наданого для виступу. За звичайних обставин виступ промовця не переривається.

2. Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться письмово або усно. Головуючий на засіданні оголошує письмові запитання. Депутат, який поставив запитання, може уточнити та доповнити його, а також оголосити, чи задоволений він відповіддю.

3. Якщо депутат вважає, що виступаючий або головуючий на засіданні неправильно тлумачать його слова або дії, він може звернутися до головуючого з проханням надати йому слово для пояснень чи зауважень. Слово надається відразу після звернення.

Стаття 42. Тривалість виступів.

1. Головуючий надає слово для виступу такої тривалості:

а) для доповіді, звіти – 10 хвилин;

б) для співдоповіді – 5 хвилин;

в) для заключного слова – 4 хвилини;

г) тим, хто виступає в обговоренні, – 3 хвилини;

д) для повторних виступів – 2 хвилини;

е) в обговоренні за процедурою скороченого розгляду (при обїєднанні пунктів порядку денного) – 2 хвилини;

ж) для виступів щодо постатейного голосування проектів рішень – 2 хвилини;

з) для виступів запрошених осіб, заступників міського голови, керівників виконавчих органів ради, за процедурним рішенням ради, – до 3 хвилин;

и) для виступів у “Різному“ – 3 хвилини;

к) для виступів щодо кандидатур, процедури та з мотивів голосування, запитань, внесення пропозицій і поправок – 2 хвилини;

л) для надання пояснень депутату, який вважає, що виступаючий або головуючий неправильно тлумачать його слова або дії, – 1 хвилина;

м) для внесення депутатського запиту – 3 хвилини на кожен запит;

н) для проголошення репліки – 1 хвилина;

о) для завершення початого виступу, з дозволу головуючого завершити – 30 секунд.

2. Головуючий може надати промовцю триваліший час, якщо ніхто з присутніх депутатів не заперечує. При наявності заперечень триваліший час може надаватися за прийнятим без обговорення процедурним рішенням. Якщо виступ промовця був перерваний, надається для виступу час з дозволу головуючого.

3. При перевищенні встановленої Регламентом тривалості, виступ припиняється і може бути продовжений лише за вказівкою головуючого (у випадку відсутності заперечень присутніх депутатів) або за процедурним рішенням ради.

VII. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ РАДИ

Стаття 43. Порядок голосувань за пункти порядку денного.

1. Рішення ради приймаються відкритим або таємним голосуванням у порядку, визначеному Регламентом.

2. Рішення ради з будь-якого питання після його обговорення приймається на її пленарному засіданні у такій послідовності:

а) проект рішення ставиться на голосування за основу;

б) ставляться на голосування, у порядку надходження, усі зміни та доповнення, що надійшли під час обговорення проекту (за наявності);

в) проект рішення ставиться на голосування в цілому як рішення з урахуванням змін та доповнень, підтриманих більшістю депутатів від загального складу ради.

3. Головуючий може ставити рішення на голосування в цілому без його попереднього голосування за основу. Голосування за основу і в цілому можливе у випадку, коли на питання про це головуючого, не надійшло жодного заперечення депутатів.

4. У випадку, якщо рада прийняла рішення за основу, головуючий пропонує розглянути пропозиції та доповнення до тексту проекту рішення. Можливе прийняття рішення ради спочатку по пунктах, розділах, а потім – в цілому.

5. Усі пропозиції, поправки та доповнення ставляться на голосування окремо. На голосування ставляться всі пропозиції і поправки, що не були відкликані. Тексти пропозицій чи поправок, що будуть ставитися на голосування, повинні оголошуватися; при цьому називається депутат, що ініціював внесення поправки.

6. У разі, коли дві або більше пропозицій, що стосуються одного й того ж питання, виключають одна одну (альтернативні пропозиції), рада, якщо вона не прийме іншого рішення, проводить голосування пропозицій у порядку їх внесення і виявляє з них ту, яка є прийнятною для подальшого розгляду за її суттю. Результатом вибору однієї з таких пропозицій є відхилення інших і решта на голосування не ставиться.

7. Головуючий може поставити на голосування ради питання про відмову ініціатору пропозиції чи поправки поставити на голосування запропонований ним текст, якщо текст сформульований нечітко або не стосується обговорюваного питання, суперечить раніше прийнятим рішенням, повторює по суті відхилений радою текст. Процедурне рішення з цього приводу приймається радою без обговорення.

8. Після голосування всіх пропозицій та поправок проект рішення голосується в цілому.

9. Після голосування по всіх пропозиціях та поправках, у випадку виникнення необхідності, рада може прийняти рішення про направлення проекту рішення разом із ухваленими поправками на доопрацювання у відповідну постійну комісію (комісії).

10. Після оголошення головуючим на засіданні початку голосування ніхто не може переривати голосування. З початку процедури голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

11. Після закінчення голосування головуючий на засіданні оголошує його повні результати і прийняте рішення.

12. Проект рішення або пропозиція, які не отримали необхідної кількості голосів на підтримку, вважаються відхиленими. За пропозицією головуючого, депутата проект рішення, пропозиція, доповнення чи зауваження до проекту рішення можуть бути поставлені на повторне голосування. У разі неприйняття рішення після повторного голосування проект рішення, пропозиція, доповнення чи поправка вважаються відхиленими.

13. У разі порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час його проведення негайно проводиться переголосування без обговорення. У випадку наявності заперечень про таке повторне голосування це питання вирішується за процедурним рішенням ради.

14. Якщо результат голосування викликає обґрунтовані сумніви, рада може прийняти процедурне рішення про переголосування.

15. Результати голосування з будь-якого питання надаються на прохання депутата, помічників-консультантів депутата ради, міського голови, його заступників, а також на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». Результати голосування з будь-якого питання із зазначенням персональної позиції кожного депутата розміщуються на офіційному вебсайті ради у день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку. Результати голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради.

16. За пропозицією головуючого, що не викликала заперечень депутатів, розгляд питань порядку денного може здійснюватися шляхом голосування за блок питань. За наявності заперечень депутатів, окремі питання можуть бути виключені з розгляду блоком та розглянуті окремо.

Стаття 44. Порядок відкритого голосування.

1. Усі питання порядку денного, окрім тих, що визначені ч. 1 статті 45 цього Регламенту голосуються депутатами особисто, шляхом відкритого поіменного голосування.

2. Депутати та міський голова голосують особисто. Забороняється передавати право голосу іншим особам. У разі проведення пленарного засідання дистанційно, голосування депутатів здійснюється у спосіб, що передбачає їхню ідентифікацію в момент голосування.

3. Відкрите голосування здійснюється в такий спосіб:

а) за допомогою електронної системи для голосування з ідентифіактором (карткою, відбитком пальця чи в інший спосіб);

б) підняттям руки з проставленням відповідної відмітки у листі поіменного голосування депутата;

в) оголошенням позиції;

г) за допомогою дистанційних електронних систем.

4. Порядок голосування за допомогою електронної системи та дистанційного голосування затверджується радою окремо, виходячи з технічних характеристик.

5. Голосування шляхом підняття руки здійснюється після оголошення головуючого про початок голосування. Головуючий почергово оголошує позиції: «Хто за?», «Хто проти?», «Хто утримався?». У цей час депутати, згодні з оголошеною позицією тримають руку піднятою. Лічильна комісія записує поіменно результати голосування, підводить підсумок та передає його головуючому. У випадку сумнівів лічильної комісії у точності результату, головуючий може запропонувати проголосувати повторно в порядку, визначеному ч. 6 цієї статті, але не більше одного разу.

6. Голосування шляхом оголошення позиції здійснюється після оголошення головуючого про початок голосування. Головуючий почергово називає прізвище кожного присутнього депутата, той встає і оголошує свою позицію: «За», «Проти» або «Утримався».

7. Способи поіменного голосування визначаються процедурним рішенням.

8. При встановленні результатів голосування до загального складу ради включається міський голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради, і враховується його голос. Депутат, що був відсутній під час голосування, не може подати свій голос після завершення голосування. Також депутат не має права відкликати свій голос після голосування. Якщо волевиявлення депутата або міського голови невірно зафіксовано, вони негайно повідомляють про це раду, яка ставить це питання на повторне голосування.

Стаття 45. Порядок таємного голосування.

1. Таємне голосування організовується у випадках, визначених законом, а саме:

а) обрання на посаду та звільнення з посади секретаря ради;

б) прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень міського голови.

2. Таємне голосування проводиться шляхом заповнення бюлетенів та проведенням подальшого підрахунку волевиявлення. При цьому депутат, що бере участь у голосуванні, відзначає у виданому йому бюлетені вибрані ним варіанти з тих, що вносяться на голосування.

3. Лічильна комісія встановлює і доводить до відома депутатів:

а) Час проведення голосування.

б) Порядок заповнення бюлетеня.

в) Критерії визнання бюлетеня недійсним.

г) Порядок організації голосування.

4. Бюлетені для таємного голосування з питань, що поставлені на голосування, виготовляються лічильною комісією ради за формою, підготовленою і затвердженою лічильною комісією у кількості, що на 10% перебільшує кількість присутніх депутатів та міського голови разом.

5. Перед початком таємного голосування лічильна комісія:

а) Отримує від працівників апарату складений в алфавітному порядку список усіх депутатів з міським головою та бюлетені для таємного голосування.

б) Опломбовує прозору скриньку для таємного голосування і забезпечує всі умови для повного дотримання таємниці голосування.

6. Бюлетень виготовляється на аркуші паперу формату А4, текст друкується шрифтом Times New Roman, розмір шрифту 14.  Бюлетень повинен містити:

а) при голосуванні обранні секретаря міської ради - прізвище, ім'я, по батькові кандидата. Під прізвищем кандидата, розміщуються поля для заповнення бюлетеня: «За», «Проти»;

б) при голосуванні по одному проекту рішення ради – заголовок проекту рішення, по якому проводиться голосування. Внизу, під заголовком проекту рішення ради, розміщуються зверху вниз три порожні квадрати, перед якими відповідно робляться написи: "за", "проти", "утримався";

в) при голосуванні по двох і більше варіантах проекту рішення ради – найменування варіантів проекту рішення зверху вниз у порядку їх надходження для голосування. Праворуч, напроти кожного найменування варіанта проекту рішення, розміщується порожній квадрат. Наприкінці всіх найменувань варіанта проекту рішень розміщується зверху вниз напис: "Не підтримую жоден варіант проекту рішення".  Праворуч від цього напису розміщується порожній квадрат.

7. Кожен бюлетень має бути підписаний головою (заступником, у разі відсутності голови) та секретарем лічильної комісії.

8. На підставі посвідчення депутата ради або іншого документа, що посвідчує особу, члени лічильної комісії видають кожному голосуючому один бюлетень, за отримання якого розписується голосуючий. Голосуючий заповнює бюлетень в окремо відведеному приміщенні чи частині приміщення (кабінці для голосування); умови голосування повинні забезпечувати закритість процесу заповнення бюлетеня. Заповнені бюлетені опускаються у скриньку для таємного голосування. Голосуючому заборонено демонструвати зміст бюлетеня після його заповнення. Примушування голосуючих до розкриття волевиявлення повинні бути попереджені і припинені лічильною комісією.

9. Після закінчення голосування лічильна комісія відкриває скриньку для таємного голосування і здійснює підрахунок голосів.

10. Недійсним вважається бюлетень:

а) який не відповідає встановленому зразку;

б) який не відповідає цьому Регламенту;

в) який не містить підписів голови (заступника) та секретаря лічильної комісії;

г) який не містить волевиявлення голосуючого;

д) який містить більш як одну позначку, що не дозволяє встановити волевиявлення голосуючого.

11. У випадку сумнівів щодо дійсності бюлетеня, лічильна комісія приймає рішення більшістю голосів від свого складу.

12. Про результат таємного голосування лічильна комісія складає протокол, який підписують усі члени лічильної комісії. Голова лічильної комісії оголошує результати голосування.

VIII. ПРОЦЕДУРНІ ПИТАННЯ

Стаття 46. Рішення ради з процедурних питань.

1. Рада приймає рішення з процедурних питань (далі – процедурне рішення), зазначених у Регламенті, без підготовки у постійних комісіях та включення до Порядку денного і як таке, що не потребує окремого документального оформлення.

2. Процедурне рішення приймається більшістю депутатів, присутніх на засіданні ради, відразу після його обговорення.

3. Процедурними, зокрема, є рішення щодо:

а) внесення змін до порядку денного сесії в частині зміни черговості розгляду питань;

б) про повторне голосування з питання порядку денного;

в) про обрання способу голосування;

г) про перерву у пленарному засіданні;

д) про перерву між пленарними засіданнями;

е) про перенесення чи закриття пленарного засідання;

ж) про проведення додаткової реєстрації (перереєстрації) і спосіб перереєстрації депутатів;

з) про застосування заходів впливу за порушення вимог Регламенту та порушення правил поведінки на пленарному засіданні ради.

4. Не можуть бути визнані процедурними питання, що включені до порядку денного і оформлюються проектом рішення.

IX. РІШЕННЯ РАДИ

Стаття 47. Рішення ради.

1. Рішення ради складається з тексту рішення та додатків до нього, які є невід’ємною частиною рішення. Додатки до рішень ради підписуються секретарем міської ради.

2. Рішення ради приймається більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених законодавством України на її пленарному засіданні після обговорення.

Стаття 48. Підготовка проекту рішення до підписання міським головою.

1. Остаточний текст прийнятого рішення ради, у яке вносилися поправки, зміни на пленарному засіданні ради, доопрацьовується, з урахуванням внесених змін та доповнень, працівниками апарату виконавчого комітету ради разом з авторами проекту рішення і прийнятих поправок, змін.

2. Рішення у доопрацьованій редакції візується відповідно до частини 1 статті 31 Регламенту.

3. Автор проекту рішення передає не пізніше 3 робочих днів з дня голосування на підпис міському голові остаточний текст рішення ради.

4. Текст проекту рішення ради, в який внесені на пленарному засіданні поправки, зміни, доповнення, а також тексти таких поправок, змін та доповнень додаються в обов’язковому порядку до протоколу пленарного засідання сесії ради.

Стаття 49. Підписання рішення ради міським головою.

1. Не пізніше 5 дня з моменту прийняття радою рішення міський голова зобов’язаний підписати прийняте рішення або скористатись процедурою його зупинення.

2. Про зупинення прийнятого радою рішення міський голова видає розпорядження, у якому визначаються мотиви зупинення, обґрунтування зауважень та дата проведення повторного розгляду зупиненого рішення.

3. Для розгляду зупиненого міським головою рішення ним у порядку, встановленому Регламентом, скликається позачергова сесія, яка повинна відбутись не пізніше 14 днів від моменту видання міським головою розпорядження про зупинення рішення ради.

4. Таке питання може бути розглянуто на черговій сесії, якщо дата проведення чергової сесії призначена не пізніше 14 днів із дня видання головою розпорядження про зупинення рішення ради. Якщо рада відхилила зауваження голови і підтвердила попереднє рішення двома третинами голосів від загального складу ради, воно набирає чинності та міський голова зобов’язаний підписати текст прийнятого рішення в той же день, коли рішення прийнято.

5. Рішення ради з мотивів їх невідповідності Конституції або законам України можуть бути визнані незаконними в судовому порядку або самостійно скасовані власним рішенням.

6. Рішення ради та додатки до нього скріплюються печаткою Новомосковської міської ради та реєструються за допомогою програмного забезпечення ДОК ПРОФ.

Стаття 50. Оприлюднення рішень ради та набрання ними чинності.

1. Після підписання міським головою рішення ради підлягають оприлюдненню на офіційному вебсайті ради.

2. Оприлюднення прийнятих рішень ради здійснюється протягом п’яти робочих днів з дня їх підписання.

3. Рішення ради нормативно-правового характеру та інші акти набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено пізніший строк введення цих рішень у дію. Офіційним оприлюдненням вважається публікація рішення ради на офіційному веб-сайті ради або в інший спосіб відповідно до самого рішення чи закону.

4. На офіційному вебсайті ради оприлюднюються для вільного доступу та поширення результати голосувань з питань порядку денного. Такі дані розміщуються працівниками апарату у день голосування.

5. Контроль за оприлюдненням рішень ради здійснює секретар ради.

Стаття 51. Визнання рішення ради таким, що втратило чинність

1. Рада приймає рішення про визнання раніше прийнятого рішення ради (окремих його пунктів) таким, що втратило чинність, у випадках:

а) прийняття рішення ради, що змінює положення раніше прийнятого рішення (або окремих його пунктів);

б) вступу в протиріччя положень раніше прийнятого рішення (або окремих його пунктів) з вимогами законодавства, що змінилося.

X. ДЕПУТАТСЬКА ЕТИКА ТА ДИСЦИПЛІНА

Стаття 52. Норми депутатської етики та дисципліна.

1. Депутат ради, здійснюючи свої депутатські повноваження, повинен дотримуватися правил депутатської етики, в тому числі керуватися у своїй діяльності та поведінці загальновизнаними принципами порядності, честі і гідності; не допускати образливих висловлювань.

2. Депутат несе персональну відповідальність за зміст своїх виступів, їх правдивість та етичність.

3. Під час пленарного засідання міський голова, депутати, а також запрошені особи, присутні на засіданні члени територіальної громади міста та представники засобів масової інформації не повинні заважати виступаючим і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйняттю виступу, здійсненню голосування, підбиття його підсумків (вигуками, оплесками, вставанням тощо).

4. Під час пленарного засідання сесії головуючий, депутати, а також запрошені особи, повинні вимкнути персональні засоби зв'язку чи перевести їх у беззвучний режим. Запрошеним особам та представникам засобів масової інформації заборонено здійснювати та приймати телефонні дзвінки в залі проведення пленарного засідання під час засідання.

5. Вимоги поведінки, визначені Регламентом, застосовуються також під час проведення засідань постійних та тимчасових контрольних комісій ради.

6. Міський голова, депутати, інші присутні на пленарному засіданні ради особи зобов’язані дотримуватись вимог Регламенту.

Стаття 53. Заходи впливу на присутніх за порушення вимог Регламенту.

1. Заходи впливу можуть застосовуватись до осіб, присутніх на пленарному засіданні сесії ради чи засіданні комісій. Заходи не застосовуються до депутатів, секретаря ради та міського голови. За порушення вимог Регламенту до порушника можуть застосовуватись заходи впливу:

а) позбавлення права на продовження виступу;

б) позбавлення права на виступи до закінчення пленарного засідання;

в) видалення із зали пленарного засідання (зали роботи комісії) до закінчення засідання (окрім депутатів та міського голови);

г) позбавлення права на виступ на декілька сесій.

2. Заходи впливу застосовуються за процедурним рішенням ради або рішенням постійної комісії ради за пропозицією, внесеною головуючим або депутатом.

3. У випадку нереагування порушника на попередження головуючого, головуючий може поставити перед радою питання про застосування заходу впливу за процедурним рішенням.

4. До застосування заходу впливу з метою наведення порядку в залі засідань головуючий на пленарному засіданні сесії ради або головуючий на засіданні комісії може оголосити порушнику попередження та перервати його виступ.

5. Для виконання рішення ради про вжиття заходів головуючий може запросити представників правоохоронних органів з метою забезпечення громадського порядку.

XI. ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ ТА ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ

Стаття 54. Засади запобігання корупції у раді.

1. Міський голова, секретар ради та депутат ради є особами, уповноваженими на виконання функцій місцевого самоврядування відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

2. Депутат ради зобов’язаний не використовувати свої повноваження і становище та пов’язані з цим можливості для одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати будь-яке державне чи комунальне майно або кошти в приватних інтересах.

3. Депутату ради забороняється вимагати, просити, одержувати подарунки безпосередньо або через інших осіб для себе чи близьких йому осіб у зв’язку зі здійсненням ним діяльності, пов’язаної з виконанням функцій місцевого самоврядування. Депутат ради може приймати подарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність, крім випадків, які передбачені законом, якщо вартість таких подарунків одноразово не перевищує одну мінімальну заробітну плату, встановлену на день прийняття подарунка, а сукупна вартість таких подарунків, отриманих від однієї особи чи групи осіб протягом року, не перевищує двох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатної особи на 1 січня того року, в якому прийнято подарунок. Рішення, прийняте за участі депутата ради на користь особи, від якої він чи його близькі особи отримали подарунок, вважається таким, що прийнято в умовах конфлікту інтересів, і може бути скасоване чи визнане недійсним у судовому порядку. На ці рішення поширюються положення статті 67 Закону України «Про запобігання корупції»

4. Депутат ради зобов’язаний у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, незважаючи на приватні інтереси, відмовитись від такої пропозиції, за можливості ідентифікувати особу, яка її зробила, якщо це можливо – залучити свідків, а також письмово повідомити про це спеціально уповноважений суб’єкт у сфері протидії корупції.

5. Якщо депутат ради виявив у своєму службовому приміщенні чи отримав майно, що може бути неправомірною вигодою, або подарунок, він зобов’язаний невідкладно, але не пізніше одного робочого дня, письмово повідомити про цей факт спеціально уповноважений суб’єкт у сфері протидії корупції.

6. Про виявлення майна, що може бути неправомірною вигодою, або подарунка складається акт, який підписується депутатом ради та міським головою, або секретарем ради, або головою постійної комісії, до якої обрано депутата.

7. Предмети неправомірної вигоди, а також одержані чи виявлені подарунки, зберігаються в раді до їх передачі спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції. У випадку наявності у депутата ради сумнівів щодо можливості одержання ним подарунка він має право письмово звернутися для одержання консультації з цього питання до спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції та до постійної комісії ради, до функціональної спрямованості якої належить питання запобігання корупції.

Стаття 55. Недопущення конфлікту інтересів.

1. Депутат ради зобов’язаний вживати заходів щодо недопущення виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів, не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах конфлікту інтересів, здійснювати заходи щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів.

2. У разі виникнення у депутата ради реального чи потенційного конфлікту інтересів він повинен обмежити  свою участь у прийнятті рішення ради або її виконавчого органу. Депутат зобов’язаний не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли він дізнався чи повинен був дізнатися про наявність у нього реального чи потенційного конфлікту інтересів, повідомити спеціально уповноважений суб’єкт у сфері протидії корупції, а також міського голову та секретаря ради чи голову відповідної постійної чи тимчасової контрольної комісії ради. Міський голова чи секретар ради або голова комісії перед розглядом відповідного проекту рішення інформує раду або відповідну комісію ради про наявність у депутата конфлікту інтересів.

3. У випадку виявлення реального чи потенційного конфлікту інтересів на пленарному засіданні ради або засіданні постійної чи тимчасової контрольної комісії ради депутат зобов’язаний публічно заявити про таку заінтересованість або письмово повідомити про це міського голову (головуючого) чи голову відповідної комісії, який інформує про це присутніх перед розглядом проекту рішення.

4. Будь-який депутат ради або інша заінтересована особа може заявити про конфлікт інтересів іншого депутата ради. Заява про конфлікт інтересів депутата ради заноситься в протокол пленарного засідання сесії ради або її комісії.

5. Депутату ради, повноваження якого закінчилися чи були достроково припинені в передбаченому законом порядку, забороняється протягом року з дня закінчення чи припинення повноважень укладати трудові договори (контракти) або вчиняти правочини у сфері підприємницької діяльності з юридичними особами приватного права або фізичними особами - підприємцями, якщо депутат ради протягом року до дня закінчення чи припинення повноважень здійснював повноваження з контролю, нагляду або підготовки чи прийняття відповідних рішень щодо діяльності цих юридичних осіб або фізичних осіб – підприємців.

6. Депутати ради зобов’язані щороку до дати, встановленої законом, подавати декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік.

7. Здійснення контролю за дотриманням вимог цієї статті Регламенту, надання депутатам ради консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками, покладається на секретаря ради.

8. Терміни «реальний конфлікт інтересів», «потенційний конфлікт інтересів», «приватний інтерес», «неправомірна вигода», «подарунок» вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання корупції».

XII. ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА НАРАДА

Стаття 56. Інформаційно-методична нарада.

1. Інформаційно-методична нарада депутатів ради (далі – нарада) проводиться для обговорення разом зі спеціалістами окремих проектів рішень чи з інших питань, що не передбачають прийняття рішень.

2. Нараду веде міський голова або секретар ради. Нараду за дорученням міського голови чи секретаря ради може вести один з голів постійних комісій ради.

3. Наради можуть проводитися у формі спільного або розширеного засідання постійних комісій ради, а також у формі виїзних засідань.

4. На нараді ведеться протокол, що підписується секретарем ради або іншою особою, що веде нараду. За необхідності, витяг з протоколу, як доручення або пропозиції, направляється виконавцям чи у відповідні органи або посадовим особам.

5. Основними завданнями наради є:

а) інформування депутатів ради про хід виконання доручень виборців;

б) інформування депутатів ради про стан справ у галузях і сферах міського господарства, про діяльність органів ради;

в) інформування депутатів ради про прийняті за відповідний період законодавчі і нормативні акти;

г) інформування депутатів ради про хід підготовки питань до розгляду радою;

д) інформування депутатів ради про роботу постійних комісій, обмін досвідом роботи;

е) вивчення досвіду роботи інших рад;

ж) заслуховування ініціаторів і обговорення питань, що пропонуються до розгляду на сесії;

з) обговорення зауважень і пропозицій по проектах рішень, що надійшли до розгляду в постійні комісії;

и) вивчення депутатами ради чинного законодавства;

к) координація та погодження діяльності постійних комісій ради з питань контролю виконання рішень ради, організації виконання законодавчих і нормативних актів;

л) проведення зустрічей з народними депутатами України, депутатами обласної ради, керівниками і спеціалістами органів державної виконавчої влади, керівниками комунальних підприємств, діячами науки, літератури, мистецтва, представниками партій та громадських організацій.

6. Питання для внесення на розгляд наради формуються депутатами, постійними (тимчасовими) комісіями, депутатськими групами, депутатськими фракціями ради, виконавчим комітетом ради, виконавчими органами ради, шляхом внесення пропозицій секретарю ради. Ці питання також можуть вноситися у план роботи ради.

7. Організаційно-технічні заходи щодо підготовки нарад проводить апарат виконавчого комітету ради.

XIII. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 57. Повнота та дійсність Регламенту.

1. Регламент затверджується на пленарному засіданні ради більшістю голосів від загального складу ради.

2. Регламент регулює діяльність ради та припиняє свою чинність з моменту ухвалення Регламенту радою наступного скликання.

3. Контроль за дотриманням Регламенту покладається на секретаря. Під час пленарного засідання ради контроль за дотриманням Регламенту покладається на головуючого на пленарному засіданні.

4. Зміни та доповнення до Регламенту можуть бути внесені на пленарному засіданні ради у порядку, передбаченому Регламентом та чинним законодавством.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux