Кодекс етики депутатів
опубліковано 16 вересня 2021 року о 16:10

РОЗДІЛ І

Загальні положення

Кодекс етики депутатів Новомосковської міської ради (далі – Кодекс) є узагальненням етичних норм та правил поведінки депутатів міської ради (далі – депутати), яких вони повинні дотримуватись під час виконання депутатських повноважень.

Кодекс ґрунтується на Конституції України, Законах України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», Статуті територіальної громади міста Новомосковська та інших законодавчих і нормативних актах.

Метою Кодексу є встановлення стандартів та правил поведінки для врегулювання ситуацій етичного характеру, що виникають у процесі здійснення депутатами повноважень, покладених на них Конституцією України, законами України та волею виборців України., підвищення рівня довіри громадян до органів місцевого самоврядування, покращення персональної відповідальності за належне виконання депутатських обов’язків, забезпечення прозорості та гласності у роботі міської ради, запобігання зловживанням службовим становищем.

Стаття 1. Загальні вимоги стосовно поведінки депутата

У своїй діяльності депутат повинен:

- керуватися загальнодержавними інтересами та інтересами територіальної громади чи виборців виборчого округу, від якого його обрано, незалежно від статі, політичних або релігійних вподобань;

- не використовувати депутатський мандат в особистих інтересах чи в корисливих цілях;

- керуватися у своїй діяльності та поведінці загальновизнаними принципами порядності, честі і гідності;

- спиратися на принцип забезпечення ґендерної рівності, запобігати проявам дискримінації людини за будь-якою ознакою;

- не розголошувати відомостей, що становлять державну або іншу таємницю, яка охороняється законом, інших відомостей з питань, що розглядалися на закритих засіданнях Новомосковської міської ради (далі – рада) чи її органів і не підлягають за їх рішенням розголошенню, та відомостей, які стосуються таємниці особистого життя депутата або виборця, що охороняються законом, чи стали йому відомі у зв'язку з його депутатською діяльністю;

- не допускати образливих висловлювань, не використовувати у публічних виступах недостовірні або неперевірені відомості стосовно органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ і організацій, їх керівників та інших посадових чи службових осіб, депутатських груп, фракцій, окремих депутатів;

- не приймати будь-яких гонорарів, подарунків, не отримувати винагород безпосередньо чи опосередковано за дії, пов'язані зі здійсненням ним депутатських повноважень.

РОЗДІЛ II

Правила поведінки та права депутата
на пленарних засіданнях сесій ради, нарадах та
 

засіданнях постійних комісій ради

Стаття 2. Правила поведінки депутата на пленарних засіданнях сесій ради, нарадах та засіданнях постійних комісій ради

Депутат повинен:

- дотримуватись Регламенту ради та порядку денного;

- бути присутнім на пленарних засіданнях сесій ради, засіданнях постійної комісії ради, членом якої він є;

- проявляти ввічливість, тактовність і повагу до головуючого, депутатів, посадових осіб місцевого самоврядування та інших осіб, присутніх на засіданнях;

- приймати рішення і вчиняти дії неупереджено;

- виступати лише з дозволу головуючого;

- дотримуватись часу, відведеного для виступу;

- з повагою ставитись до доповідачів;

- утримуватись від дій, наслідком яких може бути перешкоджання веденню засідань, пошкодження або знищення майна ради чи особистого майна присутніх на засіданні.

Під час пленарного засідання сесії ради міський голова, депутати, запрошені особи, присутні на засіданні члени територіальної громади міста та представники засобів масової інформації (далі – особи, присутні на пленарному засіданні сесії ради) не повинні заважати виступаючим і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйняттю виступу, здійсненню голосування, підбиттю його підсумків.

Під час пленарного засідання сесії ради всі присутні на ній особи повинні вимкнути персональні засоби зв'язку чи перевести їх у беззвучний режим.

У разі порушення вимог, викладених у цій статті, міський голова має право:

- закликати осіб, присутніх на пленарному засіданні сесії ради, до порядку;

- зробити особам, присутнім на пленарному засіданні сесії ради, усне зауваження;

- закрити засідання.

У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань сесії ради або засідань постійної комісії ради, членом якої він є, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів рада може звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.

Стаття 3. Права депутатів

1. Депутат має право:

- обирати і бути обраним до органів ради;

- офіційно представляти виборців у раді та її органах;

- пропонувати питання до розгляду їх радою та її органами;

- вносити пропозиції та зауваження до порядку денного пленарних засідань сесії ради, порядку обговорюваних питань та їх суті;

- вносити на розгляд ради та її органів пропозиції з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю;

- вносити на розгляд ради та її органів проєкти рішень з питань, що належать до їх відання, поправки до них;

- висловлюватися щодо персонального складу утворюваних радою органів і кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються радою;

- порушувати питання про недовіру міському голові, розпуск органів, утворених радою, звільнення заступників міського голови, керуючого справами;

- брати участь у дебатах, звертатися із запитами, ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, головуючому на засіданні;

- вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні сесії ради звіту чи інформації будь-якого органу або посадової особи, підзвітних чи підконтрольних раді, а також з питань, що входять до компетенції ради, інших органів та посадових осіб, що розташовані або діють на її території;

- порушувати в раді та її органах питання про необхідність перевірки роботи підзвітних та підконтрольних раді органів, підприємств, установ, організацій;

- виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування, давати довідки;

- оголошувати на засіданні ради та її органів тексти звернень, заяв, пропозицій громадян або їх об’єднань, якщо вони мають суспільне значення;

- об’єднуватися з іншими депутатами ради в депутатські групи, фракції, які діють відповідно до Регламенту ради.

Депутат може передавати головуючому на пленарному засіданні сесії ради тексти свого невиголошеного виступу, пропозицій і зауважень з обговорюваного питання для включення до протоколу пленарного засідання сесії ради або засідання її органу, в якому він бере участь.

Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на пленарному засіданні сесії ради, або передані в письмовій формі головуючому на пленарному засіданні сесії ради, розглядаються радою чи за її дорученням постійними комісіями ради або надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним їй органам та посадовим особам, які зобов'язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені радою, та про вжиті заходи повідомити депутату та раді.

2. Депутат має право на депутатське звернення, яким є викладена в письмовій формі вимога депутата з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю, до міського голови, міських органів виконавчої влади, ради, її органів і посадових осіб, а також керівників правоохоронних і контролюючих органів, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, розташованих на території міста, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз'яснення з питань, віднесених до їх компетенції.

Зазначені органи і посадові особи зобов'язані в 10-денний строк розглянути порушене депутатом питання і дати йому відповідь, а в разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки дати йому відповідь не пізніше ніж у місячний строк.

3. Депутат має право на невідкладний прийом посадовими особами міських органів виконавчої влади, ради, керівниками підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, розташованих на території міста, з питань депутатської діяльності.

Посадові особи ради на звернення депутата надають йому довідкові матеріали та іншу інформацію, необхідну для здійснення ним депутатських повноважень.


Стаття 4. Тривалість виступів на пленарному засіданні сесії ради

Головуючий надає слово для виступу такої тривалості:

- для доповіді – до 10 хвилин;

- співдоповіді – до 5 хвилин;

- заключного слова – 4 хвилини;

- тим, хто виступає в обговоренні, – 3 хвилини;

- для повторних виступів – 2 хвилини;

- для виступів за процедурою скороченого обговорення – 2 хвилини;

- для виступів щодо голосування за проєкти рішень по пунктах – 2 хвилини;

- для виступів запрошених осіб, заступників міського голови, керівників виконавчих органів ради за процедурним рішенням ради – до 3 хвилин;

- для виступів у розділі «Різне» – 4 хвилини;

- для виступів щодо кандидатур, процедури та з мотивів голосування, запитань, внесення пропозицій і поправок – 2 хвилини;

- для надання пояснень депутату, який вважає, що виступаючий або головуючий неправильно тлумачать його слова або дії, – 2 хвилини;

- для внесення депутатського запиту – 2 хвилини на кожен запит;

- для проголошення репліки – 1 хвилина.

РОЗДІЛ III

Правила депутатської етики під час роботи з виборцями, працівниками виконавчих органів ради, органами самоорганізації населення, трудовими колективами, об’єднаннями громадян, ЗМІ

Стаття 5. Публічна поведінка

Депутати повинні своєю поведінкою подавати приклад доброчесності, неупередженості та справедливості;

утримуватись від дій, які можуть зашкодити позитивному іміджу Новомосковської міської ради та її виконавчим органам;

утримуватись від дій, заяв та вчинків, що здатні скомпрометувати його самого та виборців, яких він представляє;

 використовувати у публічних виступах лише правдиві та перевірені відомості.

У разі використання в публічних виступах неправдивих або неперевірених фактів депутат зобов’язаний публічно визнати некоректність своїх висловлювань.


Стаття 6. Відносини з виборцями

Депутати є відповідальними перед виборцями і їм підзвітні.

Депутат повинен:

підтримувати зв'язок з виборцями, територіальною громадою
м. Новомосковська, трудовими колективами і громадськими організаціями, колективами інших підприємств, установ, організацій, незалежно від форми власності, органами місцевого самоврядування, місцевими органами виконавчої влади, розташованими на території м. Новомосковська;

не рідше одного разу на рік інформувати виборців про роботу ради та її органів, про виконання планів і програм економічного і соціального розвитку, інших місцевих програм, міського бюджету, рішень ради і доручень виборців;

брати участь у громадських слуханнях з питань, що стосуються його виборчого округу, в організації виконання рішень ради та її органів, доручень виборців, у масових заходах, що проводяться органами місцевого самоврядування на території міста;

вивчати громадську думку та потреби територіальної громади, інформувати про них раду та її органи, брати безпосередню участь у їх вирішенні;

визначити та оприлюднити дні, години і місце прийому виборців, інших громадян, вести регулярний, не рідше одного разу на місяць, прийом виборців, розглядати пропозиції, звернення, заяви і скарги членів територіальної громади, вживати заходів щодо забезпечення їх оперативного вирішення.

Стаття 7. Взаємодія депутата з працівниками виконавчих органів ради, органами самоорганізації населення, трудовими колективами, об’єднаннями громадян

Депутат:

взаємодіє з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, органами самоорганізації населення, трудовими колективами, об’єднаннями громадян;

сприяє встановленню професійних відносин з працівниками виконавчих органів ради;

залучає до своєї діяльності працівників виконавчих органів ради тільки для виконання депутатських повноважень.

Стаття 8. Міжфракційні відносини

Депутати повинні:

будувати міжфракційні відносини на основі рівноправності;

виявляти толерантність і повагу до депутатів інших фракцій та груп;

здійснювати свою роботу, керуючись принципами вільного колективного обговорення, поваги до плюралізму поглядів і думок;

уникати конфліктів, долати суперечності у позиціях шляхом дискусій та компромісів.


Стаття 9. Відносини депутатів з політичними партіями

Депутати повинні керуватися загальнодержавними інтересами та інтересами територіальної громади міста Новомосковська чи виборців свого виборчого округу, від яких їх обрано.

Партійна приналежність не повинна переважати над інтересами територіальної громади міста Новомосковська.


Стаття 10. Відносини зі ЗМІ та правила поведінки в Інтернеті

У відносинах зі ЗМІ депутати повинні:

сприяти представникам ЗМІ у здійсненні їх професійних обов’язків;

надавати повну та вичерпну інформацію ЗМІ (в т.ч. Інтернет виданням) з соціально важливих для територіальної громади питань;

ставитись до всіх представників ЗМІ неупереджено та з повагою;

намагатися надавати відповідь на всі звернення ЗМІ, і обов’язково надавати таку відповідь на їх письмові запити;

захищати інтереси ЗМІ, якщо стали свідком порушення їх законних прав.

2. Депутати повинні під час спілкування в Інтернеті дотримуватись загальних правил етичної поведінки;

поширювати лише правдиву інформацію та перевірені дані;

вживати дії з унеможливлення конфліктів, намагатися уникати гострих суперечок;

дотримуватися нормативної лексики.

3. Розголошення персональних даних інших осіб під час спілкування зі ЗМІ або в мережі Інтернет є недопустимим.


Стаття 11. Етика реалізації прав та повноважень

Депутат має право:

на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку колег та громадян;

на отримання матеріалів та інформації необхідних для виконання депутатських обов'язків від відповідних органів влади, підприємств, установ, організацій тощо;

на приватне життя;

вимагати проведення службового розслідування з метою спростування безпідставних, на його думку, звинувачень або підозр;

захищати свої законні права та інтереси в органах влади та в судовому порядку.

 

РОЗДІЛ IV

Антикорупційна політика

Стаття 12. Засади запобігання корупції у раді

1. Міський голова, секретар ради та депутат ради є особами, уповноваженими на виконання функцій місцевого самоврядування відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон).

2. Депутатам забороняється використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов’язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати будь-яке державне чи комунальне майно або кошти в приватних інтересах.

3. Депутати зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством.

4. Депутатам забороняється безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких їм осіб від юридичних або фізичних осіб у зв’язку із здійсненням депутатами діяльності, пов’язаної із виконанням функцій місцевого самоврядування.

Депутати можуть приймати подарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність, крім випадків, передбачених частиною першою статті 23 Закону, якщо вартість таких подарунків не перевищує один прожитковий мінімум для працездатних осіб, установлений на день прийняття подарунка, одноразово, а сукупна вартість таких подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року, не перевищує двох прожиткових мінімумів, установлених для працездатної особи на 1 січня того року, в якому прийнято подарунки.

Рішення, прийняте депутатом на користь особи, від якої він чи його близькі особи отримали подарунок, вважається таким, що прийнято в умовах конфлікту інтересів. На ці рішення поширюються положення статті 67 Закону.

5. Депутат у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, незважаючи на приватні інтереси, зобов’язаний невідкладно вжити таких заходів:

1) відмовитися від пропозиції;

2) за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію;

3) залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа співробітників;

4) письмово повідомити про пропозицію спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

Якщо депутат виявив у своєму службовому приміщенні чи отримав майно, що може бути неправомірною вигодою, або подарунок, він зобов’язаний невідкладно, але не пізніше одного робочого дня, письмово повідомити про цей факт міського голову.

Про виявлення майна, що може бути неправомірною вигодою, або подарунка складається акт, який підписується депутатом та міським головою, або секретарем ради чи головою постійної комісії ради, до відання якої належать повноваження щодо розгляду питань про запобігання конфлікту інтересів. Предмети неправомірної вигоди, а також одержані чи виявлені подарунки, зберігаються в раді до їх передачі спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції.

У випадку наявності у депутата сумнівів щодо можливості одержання ним подарунка він має право письмово звернутися для одержання консультації з цього питання до Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) для отримання відповідних роз’яснень.

Стаття 13. Запобігання конфлікту інтересів

1. Депутати зобов’язані вживати заходів щодо недопущення виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів.

Депутат зобов’язаний не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли він дізнався чи повинен був дізнатись про наявність у нього реального чи потенційного конфлікту інтересів, повідомити міського голову або секретаря ради або голову постійної комісії ради, до відання якої належать повноваження щодо розгляду питань про запобігання конфлікту інтересів, чи голову тимчасової контрольної комісії ради.

У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у депутата, який входить до складу колегіального органу (комітету, комісії, колегії тощо), він не має права брати участь у прийнятті рішення цим органом.

Про конфлікт інтересів депутата може заявити будь-який інший член відповідного колегіального органу або учасник засідання, якого безпосередньо стосується питання, що розглядається. Заява про конфлікт інтересів члена колегіального органу заноситься в протокол засідання колегіального органу.

2. Депутату, діяльність якого була припинена в передбаченому законом порядку, забороняється протягом року з дня припинення відповідної діяльності укладати трудові договори (контракти) або вчиняти правочини у сфері підприємницької діяльності з юридичними особами приватного права або фізичними особами – підприємцями, якщо депутат протягом року до дня припинення виконання функцій місцевого самоврядування здійснював повноваження з контролю, нагляду або підготовки чи прийняття відповідних рішень щодо діяльності цих юридичних осіб або фізичних осіб – підприємців.

РОЗДІЛ V

Контроль за дотриманням Кодексу етики депутатами

Стаття 14. Розгляд фактів порушення Кодексу

Розглядом фактів порушення вимог даного кодексу займається Постійна комісія міської ради з питань місцевого самоврядування, депутатської етики, законності та правопорядку (далі – Комісія).

Розгляд питань, пов’язаних з порушенням Кодексу депутатом, здійснюється Комісією на підставі звернення депутата, групи депутатів, скарг органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, організацій, установ, громадян, за поданням міського голови, за поданням голови постійної комісії міської ради з питань місцевого самоврядування, депутатської етики, законності та правопорядку.

У разі подання необґрунтованої скарги, що зачіпає честь, гідність, ділову репутацію, депутат має право захищати свої права всіма способами не забороненими нормами чинного законодавства України.

Стаття 15. Відповідальність за порушення Кодексу

За результатами розгляду на своєму засіданні, у випадку порушення цього Кодексу, Комісія має право застосувати до депутата один або одночасно кілька заходів впливу:

1) попередження із занесенням до протоколу засідання;

2) інформування про недостойну поведінку депутата та про заходи впливу, яких вжито до нього шляхом розміщення повідомлень у засобах масової інформації та/або на офіційному сайті Новомосковської міської ради.

У разі виявлення за результатами розгляду питань щодо порушення Кодексу ознак злочину або адміністративного правопорушення, Комісія зобов’язана повідомити правоохоронні органи.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux