Бюджетний регламент
опубліковано 04 листопада 2021 року о 16:40

Бюджетний регламент

бюджету міста Новомосковська


 I. Загальні положення

1. Цей Бюджетний регламент визначає організаційні засади проходження бюджетного процесу під час складання, розгляду та прийняття, виконання бюджету, включаючи внесення змін до рішення про бюджет міста, підготовки та розгляду звіту про виконання бюджету міста Новомосковська.

2. Бюджетний регламент розроблений з урахуванням норм Бюджетного кодексу України (далі - Кодекс), законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про доступ до публічної інформації», «Про відкритість використання публічних коштів» та інших нормативно-правових актів України, що регулюють бюджетні відносини.

3. Затвердження та скасування Бюджетного регламенту здійснюється рішенням Новомосковської міської ради.

4. У цьому Бюджетному регламенті терміни вживаються у значенні, наведеному в Кодексі та інших нормативно-правових актах.

5. Рішення Новомосковської міської ради та виконавчого комітету Новомосковської міської ради  або їх окремі положення, які впливають на показники бюджету міста Новомосковська (зменшують доходи та/або збільшують витрати бюджету) і приймаються:

не пізніше 15 липня року, що передує плановому, - вводяться в дію не раніше початку планового бюджетного періоду;

після 15 липня , що передує плановому, - вводяться в дію не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим.


II. Складання та схвалення прогнозу бюджету міста Новомосковська

1. Фінансове управління Новомосковської міської ради щороку спільно з головними розпорядниками коштів складає прогноз бюджету міста Новомосковська (далі – Прогноз бюджету).

2. Прогноз бюджету складається:

- відповідно до цілей та пріоритетів, визначених у прогнозних та програмних документах економічного і соціального розвитку України і відповідної території;

- з урахуванням Бюджетної декларації, вимог статті 75Кодексу та організаційно-методичних засад складання прогнозу місцевого бюджету, доведених Міністерством фінансів України;

- за типовою формою прогнозу місцевого бюджету, визначеною Міністерством фінансів України.

3. Фінансове  управління Новомосковської міської ради:

- визначає основні організаційні засади процесу підготовки пропозицій до Прогнозу бюджету;

- з урахуванням розрахунків органів, що контролюють справляння надходжень до бюджету, прогнозує обсяги доходів бюджету міста Новомосковська на середньостроковий період; 

- визначає обсяги фінансування бюджету міста Новомосковська, повернення кредитів до бюджету міста Новомосковська та орієнтовні граничні показники видатків бюджету міста Новомосковська і надання кредитів з бюджету міста Новомосковська на середньостроковий період;

- розробляє та доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки пропозицій до Прогнозу бюджету та орієнтовні граничні показники видатків та надання кредитів бюджету міста Новомосковська на середньостроковий період.

4. Для забезпечення своєчасного складання Прогнозу бюджету фінансове  управління Новомосковської міської ради готує та до 1 травня року, що передує плановому, подає до виконавчого комітету Новомосковської міської ради План заходів щодо складання Прогнозу бюджету, в якому визначаються:

- конкретні заходи з підготовки матеріалів для складання Прогнозу бюджету;

- терміни подання матеріалів;

- відповідальні за підготовку та подання матеріалів.

5. Виконавчий комітет Новомосковської міської ради щорічно не пізніше 15 травня року, що передує плановому, затверджує План заходів щодо складання Прогнозу бюджету та склад робочої групи з підготовки Прогнозу бюджету. 

6. Учасники бюджетного процесу, які визначені відповідальними виконавцями, зобов’язані забезпечити своєчасну підготовку та подання матеріалів, необхідних для складання Прогнозу бюджету.

7. Виконавчий комітет Новомосковської міської ради не пізніше 1 вересня року, що передує плановому, розглядає та схвалює Прогноз бюджету і у п’ятиденний строк подає його разом із фінансово-економічним обґрунтуванням до Новомосковської міської ради.

8. Фінансово-економічне обґрунтування має містити розрахунки і пояснення до положень і показників, визначених Прогнозом бюджету (включаючи пояснення відмінностей від прогнозу, схваленого у попередньому бюджетному періоді, орієнтовні показники витрат бюджету за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету із зазначенням пріоритетних напрямів).

9. Розгляд Прогнозу бюджету Новомосковською міською радою здійснюється за процедурою, визначеною Регламентом ради.

10. Заступник міського голови – начальник фінансового управління Новомосковської міської ради, керівники структурних підрозділів виконавчого комітету Новомосковської міської ради та інші учасники бюджетного процесу, відповідальні за підготовку Прогнозу бюджету, беруть участь у розгляді Прогнозу бюджету Новомосковською міською радою та її постійними комісіями.

11. Заступник міського голови – начальник фінансового управління Новомосковської міської ради забезпечує підготовку матеріалів для оприлюднення інформації про Прогноз бюджету з урахуванням вимог статті 28 Кодексу та Закону України «Про доступ до публічної інформації».

III. Складання проєкту бюджету міста Новомосковська

1. Головні розпорядники коштів бюджету міста, управління, відділи та комітети виконавчого комітету Новомосковської міської ради надають необхідну інформацію центральним органам виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у відповідній сфері – для проведення розрахунків обсягів міжбюджетних трансфертів та інших показників; Комітету Верховної Ради України з питань бюджету – для розгляду цих розрахунків.

2. Фінансове управління Новомосковської міської ради визначає основні організаційно-методичні засади формування Проєкту бюджету на плановий рік, відповідає за складання Проєкту бюджету та підготовку проєкту рішення Новомосковської міської ради про проєкт бюджету міста Новомосковська (далі – проєкт рішення про бюджет).

3. Фінансове управління Новомосковської міської ради розробляє проєкт бюджету міста Новомосковська (далі – Проєкт бюджету), який ґрунтується на показниках Прогнозу бюджету, схваленому у році, що передує плановому.

4. Для забезпечення своєчасного складання Проєкту бюджету фінансове управління Новомосковської міської ради готує та до 15 серпня року, що передує плановому, подає до виконавчого комітету Новомосковської міської ради План заходів щодо складання Проєкту бюджету, в якому визначаються:

- конкретні заходи з підготовки матеріалів, необхідних для складання Проєкту бюджету;

- терміни подання матеріалів;

- відповідальні за підготовку та подання матеріалів.

5. Виконавчий комітет Новомосковської міської ради щорічно не пізніше 1 вересня року, що передує плановому,  приймає рішення про заходи щодо підготовки Проєкту бюджету, яким:

- затверджує План заходів щодо складання Проєкту бюджету;

- затверджує склад робочої групи з питань формування Проєкту бюджету (далі – робоча група);

- врегульовує інші питання з координації учасників бюджетного процесу під час складання проєкту бюджету.

6. Учасники бюджетного процесу, які визначені відповідальними виконавцями, зобов’язані забезпечити своєчасну підготовку та подання матеріалів, необхідних для складання Проєкту бюджету.

7. Фінансове управління Новомосковської міської ради згідно з типовою формою бюджетних запитів, визначеною Міністерством фінансів України, та з урахуванням особливостей складання проєктів місцевих бюджетів на плановий рік розробляє і до 1 жовтня року, що передує плановому, доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкцію з підготовки бюджетних запитів.

8. Головні розпорядники бюджетних коштів організують розроблення бюджетних запитів та їх подання фінансовому управлінню Новомосковської міської ради у встановлені ним терміни та порядку.

9. Головні розпорядники коштів забезпечують своєчасність, достовірність та зміст поданих фінансовому управлінню Новомосковської міської ради бюджетних запитів, які мають містити всю інформацію, необхідну для аналізу показників Проєкту бюджету міста, згідно з вимогами фінансового управління Новомосковської міської ради.

10. При підготовці бюджетних запитів головні розпорядники коштів місцевого бюджету у першочерговому порядку враховують потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами. Ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи встановлюються виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

11. Фінансове управління Новомосковської міської ради доводить до головних розпорядників коштів в одноденний термін з дня отримання від Міністерства фінансів України інформацію відповідно до частин 1, 8 та 9 статті 75 Кодексу, зокрема:

- показники міжбюджетних трансфертів на плановий рік та методики їх визначення;

- текстові статті проєкту закону про Державний бюджет України, прийнятому у другому читанні;

- інші показники та організаційно-методологічні вимоги щодо складання проєктів місцевих бюджетів.

12. Головні розпорядники коштів забезпечують звірку вихідних даних, що враховані відповідними центральним органам виконавчої влади при розрахунку обсягів міжбюджетних трансфертів.

13. Проєкт рішення про бюджет готується фінансовим управлінням Новомосковської міської ради згідно із типовою формою, доведеною Міністерством фінансів, та до 17 листопада року, що передує плановому, подається виконавчому комітету Новомосковської міської ради для схвалення.

Разом з проєктом рішення про бюджет подаються матеріали, визначені частиною 1 статті 76 Кодексу.

14. Проєкт рішення про бюджет схвалюється виконавчим комітетом Новомосковської міської ради до 22 листопада року, що передує плановому.

Протягом двох робочих днів після схвалення проєкт рішення про бюджет направляється до Новомосковської міської ради.

15. Заступник міського голови – начальник фінансового управління Новомосковської міської ради забезпечує підготовку матеріалів та:

- оприлюднення схваленого проєкту рішення про бюджет шляхом розміщення на офіційному сайті Новомосковської міської ради не пізніше як за 20 робочих днів до дати його розгляду на сесії ради.

IV. Розгляд проєкту рішення про бюджет Новомосковською міською радою

1. Проєкт рішення про бюджет розглядається Новомосковською міською радою відповідно до її Регламенту  (далі – Регламент ради).

2. Виконавчий комітет Новомосковської міської ради подає проєкт рішення про бюджет до Новомосковської міської ради не пізніше 27 листопада року, що передує плановому.

3. Проєкт рішення про бюджет розробляється відповідно до типової форми, визначеної Міністерством фінансів України.

4. Пропозиції до проєкту рішення про бюджет, надані Новомосковській міській раді, опрацьовуються відповідними структурними підрозділами виконавчого комітету Новомосковської міської ради протягом двох днів з дня їх отримання. Інформація за результатами розгляду надається фінансовому управлінню Новомосковської міської ради для узагальнення.

Пропозиції до проєкту бюджету повинні відповідати наступним вимогам:

1) пропозиції щодо збільшення видатків, передбачених проєктом рішення про бюджет, мають визначати джерела покриття таких видатків, а пропозиції про зменшення доходів бюджету мають визначати джерела компенсації втрат доходів бюджету або види та обсяги видатків, що підлягають відповідному скороченню;

2) пропозиції до проєкту бюджету та пропозиції до текстових статей рішення про бюджет не можуть призводити до збільшення місцевого боргу і місцевих гарантій порівняно з їх граничним обсягом, передбаченим у поданому виконавчим комітетом Новомосковської міської ради проєкті рішення про бюджет.

5. Всі пропозиції, що надійшли у термін, визначений у пункті 4 цього Регламенту, опрацьовуються фінансовим управлінням Новомосковської міської ради в межах балансу бюджету на плановий рік.

6. Виконавчий комітет Новомосковської міської ради в трьох денний термін після отримання пропозицій направляє Новомосковській міській раді доопрацьований проєкт рішення про бюджет.

Разом з доопрацьованим проєктом рішення про бюджет направляється порівняльна таблиця щодо врахування пропозицій.

7. При доопрацюванні проєкту рішення про бюджет виконавчий комітет Новомосковської міської ради враховує інформацію, отриману відповідно до частини дев’ятої статті 75 Кодексу.

8. Під час розгляду проєкту рішення про бюджет Новомосковською міською радою та її постійними комісіями беруть участь представники виконавчого комітету Новомосковської міської ради, фінансового управління Новомосковської міської ради, головних розпорядників коштів.

V. Затвердження рішення про бюджет 

1. Новомосковська міська рада розглядає проєкт рішення про бюджет на пленарному засіданні не пізніше 25 грудня року, що передує плановому.

2. Проєкт рішення про бюджет розглядається на пленарному засіданні Новомосковської міської ради відповідно до її Регламенту ради та з урахуванням особливостей, визначених цим Бюджетним регламентом.

3. Якщо до 1 грудня року, що передує плановому, Верховною Радою України не прийнято закон про Державний бюджет України, при затвердженні місцевого бюджету Новомосковська враховуються обсяги міжбюджетних трансфертів, визначені у проєкті закону про Державний бюджет України на плановий бюджетний період, поданому Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України.

Виконавчий комітет Новомосковської міської ради готує та подає Новомосковській міській раді проєкт рішення про внесення змін до рішення про бюджету міста Новомосковська щодо приведення обсягів міжбюджетних трансфертів у відповідність із законом про Державний бюджет України.

У двотижневий строк з дня офіційного опублікування закону про Державний бюджет України Новомосковська міська рада приводить обсяги міжбюджетних трансфертів у відповідність із законом про Державний бюджет України.

4. Заступник міського голови – начальник фінансового управління Новомосковської міської ради забезпечує оприлюднення рішення про бюджет на плановий рік не пізніше ніж через десять днів з дня його прийняття на офіційному сайті Новомосковської міської ради.

VI. Організація виконання бюджету міста Новомосковська 

1. Управління, відділи та комітети виконавчого комітету  та Новомосковської міської ради забезпечують виконання бюджету міста Новомосковська.

2. Фінансове управління Новомосковської міської ради здійснює загальну організацію та управління виконанням бюджету міста Новомосковська, координує діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету міста Новомосковська.

3. Казначейське обслуговування бюджету міста Новомосковська здійснюється управлінням Державної казначейської служби України у
м. Новомосковську Дніпропетровської області (далі – орган Казначейства) відповідно до статті 43 Кодексу.

4. Бюджет міста Новомосковська виконується за розписом, який затверджує заступник міського голови – начальник фінансового управління Новомосковської міської ради у місячний термін з дня прийняття рішення про бюджет.

До затвердження розпису бюджету міста Новомосковська (далі – розпис бюджету) заступник міського голови – начальник фінансового управління Новомосковської міської ради не пізніше 1 січня планового року затверджує тимчасовий розпис бюджету.

5. Порядок складання і виконання розпису бюджету затверджується наказом фінансового управління Новомосковської міської ради.

6. Розпис бюджету повинен бути збалансованим. Збалансування розпису бюджету впродовж року забезпечує заступник міського голови – начальник фінансового управління Новомосковської міської ради.

Для його збалансування можуть отримуватися позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету міста Новомосковська за рахунок єдиного казначейського рахунку у порядку, встановленому Кодексом. 

7. Після затвердження розпису бюджету, але не пізніше ніж через 30 днів після затвердження бюджету міста Новомосковська, фінансове управління Новомосковської міської ради надає його органу Казначейства на паперових та електронних носіях.

8. Виконання бюджету здійснюється відповідно до норм Податкового кодексу України, Бюджетного кодексу України, Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджету, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23.08.2012 № 938 та іншого бюджетного законодавства.

9. Органи, що контролюють справляння надходжень бюджету,   забезпечують виконання планових показників по надходженнях до бюджету, визначених рішенням про бюджет.

10. З метою упорядкування процедури розподілу коштів бюджету міста Новомосковська:

1) фінансове управління Новомосковської міської ради готує розпорядження про виділення коштів загального фонду - один раз на тиждень (щосереди), крім випадків необхідності термінового проведення оплати видатків, спеціального фонду - в межах затвердженого помісячного розпису асигнувань, за субвенціями з державного та обласного бюджетів – за порядками, затвердженими відповідними постановами Кабінету Міністрів України та розпорядженнями голови облдержадміністрації з питань використання таких субвенцій ;

2) головні розпорядники бюджетних коштів подають заявку на виділення коштів, відповідно до зареєстрованих бюджетних зобов’язань, за один робочий день до вищезазначеного терміну, за формою, визначеною відповідним рішенням виконавчого комітету Новомосковської міської ради;

3) за обґрунтованим поданням головного розпорядника фінансове управління Новомосковської міської ради може готувати розпорядження про виділення коштів позачергово;

4) розпорядження про виділення коштів загального фонду бюджету міста Новомосковська для проведення незахищених статей видатків готується лише при відсутності зареєстрованих зобов’язань за захищеними статтями видатків бюджету, які не виплачені у строки, встановлені договорами або іншими актами, в межах залишків невикористаних асигнувань.

11. Головні розпорядники коштів та розпорядники нижчого рівня бюджету міста Новомосковська забезпечують подання органу Казначейства мережі розпорядника коштів місцевого бюджету (реєстру змін до мережі) відповідно до 15 грудня та до 20 грудня року, що передує плановому.

12. Головні розпорядники коштів бюджету міста Новомосковська організовують складання та затвердження паспортів бюджетних програм відповідно до вимог та в терміни, визначені бюджетним законодавством, забезпечують достовірність і повноту інформації, що в них міститься, а також їх оприлюднення.

13. Якщо до початку нового бюджетного періоду не прийнято рішення про бюджет, при формуванні надходжень та здійсненні витрат бюджету міста Новомосковська застосовуються норми статті 79 Кодексу та закону про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період (у разі несвоєчасного набрання чинності таким законом - норми пунктів 3-5 частини другої статті 41 Кодексу).

14. Для забезпечення координації дій учасників бюджетного процесу впродовж бюджетного періоду з питань виконання місцевого бюджету фінансове управління Новомосковської міської ради може затвердити План заходів з організації виконання бюджету міста Новомосковська, у якому визначити терміни та відповідальних за виконання відповідних процедур на стадії виконання бюджету за доходами, видатками та кредитуванням.

VII. Внесення змін до рішення про бюджет

1. Протягом бюджетного року до рішення про бюджет можуть вноситися зміни з урахуванням вимог статей 78 та 23 Кодексу.

2. Зміни до рішення про бюджет можуть вноситися виключно рішеннями про внесення змін до рішення про  бюджет.

Рішення про внесення змін до рішення про бюджет приймаються на засіданнях ради. За рішенням ради повноваження щодо внесення змін до рішення про бюджет та розпису бюджету міста Новомосковська можуть бути надані виконавчому комітету Новомосковської міської ради та/або міському голові, фінансовому управлінню Новомосковської міської ради.

3. Внесення змін до рішення про бюджет здійснюється за процедурою, визначеною Регламентом ради, з урахуванням особливостей, визначених цим Бюджетним регламентом.

4. Проєкт рішення про внесення змін до бюджету, для забезпечення його збалансованості, може розглядатися Новомосковською міською радою лише у разі наявності офіційного висновку фінансового управління Новомосковської міської ради (крім проєктів рішень, поданих виконавчим комітетом Новомосковської міської ради, розробником яких є фінансове управління Новомосковської міської ради).

5. Внесення змін до рішення про бюджет, які безпосередньо передбачають внесення змін до інших рішень Новомосковської міської ради, не допускається. У такому разі спочатку вносяться зміни до відповідного рішення Новомосковської міської ради і лише після того розглядаються пропозиції про зміни до рішення про бюджет відповідно до положень Кодексу та цього Регламенту.

6. Будь-яке рішення, що впливає на зменшення надходжень та/або збільшення витрат бюджету міста Новомосковська поточного року, не може бути прийняте Новомосковською міською радою, якщо одночасно з його прийняттям не будуть внесені відповідні зміни до рішення про бюджет на відповідний рік. 

7. Рішення ради про внесення змін до бюджету оприлюднюється не пізніше ніж через десять днів з дня його прийняття на офіційному сайті Новомосковської міської ради.

VІІІ. Підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету міста Новомосковська

1. Звітність про виконання бюджету міста Новомосковська складає та подає фінансовому управлінню Новомосковської міської ради орган Казначейства відповідно до вимог, встановлених статтями 58-61 та 80 Кодексу.

2. Фінансове управління Новомосковської міської ради забезпечує підготовку інформації про виконання бюджету міста Новомосковська з урахуванням вимог ст. 28 Кодексу:

- за підсумками кварталу - у місячний термін з дня надходження  від органу Казначейства звіту про виконання бюджету міста Новомосковська;

- за підсумками року – до 1 березня року, що настає за звітним.

Відділ організаційної роботи, внутрішньої політики та прес-служби виконавчого комітету Новомосковської міської ради забезпечує оприлюднення інформації про виконання бюджету міста Новомосковська з урахуванням термінів, визначених у цьому пункті.

3. Головні розпорядники коштів забезпечують підготовку та подання фінансовому управлінню Новомосковської міської ради звіту по мережі, штатах і контингентах у терміни, визначені ним.

4. Виконавчий комітет Новомосковської міської ради подає до Новомосковської міської ради звіти про виконання бюджету міста Новомосковська:

- квартальні - у двомісячний строк після завершення відповідного  бюджетного періоду;

- річний – до 1 березня року, що настає за звітним.

5. Новомосковська міська рада розглядає звіти про виконання бюджету міста Новомосковська відповідно до її Регламенту.

6. Управління, відділи та комітету виконавчого комітету Новомосковської міської ради, фінансове управління Новомосковської міської ради, представники головних розпорядників коштів беруть участь у розгляді звітів в Новомосковській міській раді та надають відповідну інформацію.

7. Постійна комісія Новомосковської міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку та бюджету міста здійснює перевірку річного звіту про виконання бюджету міста Новомосковська (далі – річний звіт).

8. За результатами розгляду річного звіту Новомосковська міська рада затверджує його або приймає інше рішення з цього приводу.

9. Головні розпорядники коштів забезпечують оприлюднення та публічне представлення інформації про виконання бюджетних програм відповідно до норм статті 28 Кодексу та Закону України «Про доступ до публічної інформації».

10. Учасники бюджетного процесу, які визначені відповідальними виконавцями, зобов’язані забезпечити своєчасну підготовку та подання матеріалів, необхідних для складання звітності про виконання бюджету міста Новомосковська.

11. Заступник міського голови – начальник фінансового управління забезпечує підготовку матеріалів та:

- публічне представлення інформації про виконання бюджету міста Новомосковська до 20 березня року, що настає за звітним;

- оприлюднення рішення Новомосковської міської ради про річний звіт шляхом розміщення його на офіційному сайті Новомосковської міської ради не пізніше ніж через десять днів з дня його прийняття.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux